Finanční slovník (M - O)

Finanční slovník (M - O)

M

Makroekonomie – představuje obor teoretické ekonomie, který zkoumá ekonomický systém jako celek. Sleduje veličiny jako je například inflace, hrubý domácí produkt, nezaměstnanost a jiné.

Mandatorní výdaje – výdaje stanovené zákonem, které není možné účinně ovlivnit při plánován rozpočtu. Mandatorní výdaje jsou tvořeny například státní sociální podporou nebo podporami v nezaměstnanosti.

Marketing – ucelený systém aktivit, který vede k řízené nabídce správného výrobku ve správnou dobu na správném trhu a za správnou cenu.

Marketingový mix – kombinace 4 základních prvků marketingu 1: PRICE (cena), 2: PLACE (místo), 3: PRODUCT (produkt), 4: PROMOTION (propagace).

Marže – zisk z prodeje zboží nebo služby.

Merkantilismus – ekonomický směr, který vznikl počátkem 16. století. Hlavní myšlenkou tohoto směru bylo, že čím více má země drahých kovů, tím je bohatší. Tohoto mělo být dosaženo silnou orientací na export na úkor importu. Hlavními osobnostmi merkantilismu byli Thomas Mun a Jean-Babtiste Colbert.

Mezinárodní měnový fond – organizace založená v roce 1944. Fond plní následující funkce: podpora a usnadňování mezinárodní měnové spolupráce, podpora stability směnných kurzů a řádné peněžní výměny, pomoc při vytváření mnohostranného systému plateb a odstraňování restrikcí zahraniční směny, pomoc v odstraňování nevyváženého stavu platební bilance států prostřednictvím krátkodobé finanční podpory. Sídlo této organizace je ve Washingtonu.

Měna – konkrétní druh peněz.

Měnový kurz – cena jedné měny vyjádřená v jednotkách jiné měny.

Mikroekonomie – obor ekonomické teorie, který studuje jednotlivé prvky ekonomiky, jako jsou firmy nebo domácnosti.

Minimální mzda – nejnižší úroveň zaručené mzdy.

Monopol – v případě, že v určitém odvětví existuje pouze jedna prodávající firma, jedná se o monopol.

Morální hazard – tento pojem úzce souvisí s pojištěním. Představuje situaci, kdy pojištěný s vědomím toho, že v případě nějaké negativní události obdrží pojistné plnění, riskuje více, než by riskoval, kdyby nebyl pojištěn.

MVA – tržní přidaná hodnota,

N

Náklady – hodnotové vyjádření všech vstupů do výroby.

Náklady obětované příležitosti – synonymum alternativních nákladů. Jejich výše se určí jako hodnota jiné nejlepší investiční varianty, která nebyla realizována.

Nepřímé náklady – náklady, které není možné přiřadit ke konkrétním výkonům. Například správní náklady nebo režijní náklady.

O

Obchodní firma – název, pod kterým je podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku.

Obchodní rejstřík – veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o subjektech, kterým to ukládá zákon.

Oběživo – hotovostní peněžní prostředky v oběhu.

Objektivní riziko – riziko vyplývající z makroekonomické situace. Tento druh rizika nemůže podnikatel významně ovlivnit.

Obligace – synonymum dluhopisu.

Odbytné – jedná se o částku, která je vyplacena v případě předčasného zrušení pojistné smlouvy. Využívá se především v souvislosti s penzijním připojištěním. Kalkulace odbytného vychází ze zaplaceného pojistného, od něhož je odečtena riziková složka a správní náklady. U některých rezervotvorných pojistných produktů může být hodnota odbytného v prvních letech nulová.

Odpisy – částka, která vyjadřuje opotřebení investičního majetku firmy.

Odkupné – částka, která náleží pojistníkovi při předčasném zániku rezervotvorného pojištění.

Offshoring – přesunutí výroby do jiné země.

Oprávky – úhrn odpisů za jednotlivé roky používání investičního majetku.

Outsourcing – společnost deleguje vedlejší činnosti a práci ze své interní struktury na externí entitu specializovanou na provádění těchto operací.

A-B: http://finance.dobryweblog.cz/…slovnik-a-b/

C-E: http://finance.dobryweblog.cz/…slovnik-c-e/

F-I: http://finance.dobryweblog.cz/…slovnik-f-i/

J-L: http://finance.dobryweblog.cz/…slovnik-j-l/

Článek Finanční slovník (M - O) byl publikován 26. prosince 2008 v 00.46 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Michal Skalický. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...

Podobné články

Prosím čekejte ...