Finanční slovník (J - L)

Finanční slovník (J - L)

J

Jednoduché úročení – úrok se počítá vždy z původní uložené částky, tedy vyplácené úroky se k původnímu vkladu nepřičítají a dále se neúročí.

Jednotková cena – cena za jednu jednotku určitého statku.

Jmenovitá hodnota – synonymum nominální hodnotě. Například u cenných papírů se jedná o částku, která je na cenném papíru uvedena.

K

Kalkulace nákladů – výpočty, podle kterých se stanovují náklady na jednu jednotku výkonu (kalkulační jednici). Využívá se pro stanovení ceny a pro řízení nákladů.

Kampelička – synonymum družstevní záložny. Jedná se o družstvo, které pro podporu hospodaření svých členů provozuje finanční činnosti, jimiž se rozumí zejména přijímání vkladů a poskytování úvěrů, ručení a peněžních služeb v různých formách.

Kapitalizace pohledávky – jedná se o převod pohledávky vůči společnosti na vlastnický podíl v této společnosti.

Kapitálová struktura – struktura zdrojů, ze kterých je pořízen majetek společnosti.

Kmenová akcie – reprezentují nejběžnější druh akcií. Jejich majitel má právo účastnit se valné hromady, má právo na podíl na zisku a na likvidační zůstatek.

Kolektivní investování – shromažďování peněžních prostředků prostřednictvím upisování akcií nebo emisí dluhopisů. S těmito vloženými prostředky hospodaří správce fondu.

Komodita – zboží vzájemně zastupitelné, na trhu se obchoduje bez rozdílu v kvalitě (například ropa, měď, zemní plyn apod.)

Koncese – oprávnění k provozování určité činnosti.

Kontokorentní úvěr – nabízejí banky klientům tím, že jim umožní přečerpání na jejich běžném účtu. U tohoto úvěru nejsou stanoveny pevné splátky, je dána pouze lhůta, do které je nutné čerpaný úvěr splatit.

Kupon – tento termín se užívá v souvislosti s dluhopisy. Označuje se jím výnos, který plyne majiteli dluhopisu (kuponový výnos).

L

Lafferova křivka – vyjadřuje vztah mezi daňovými výnosy a sazbou daně.

Leasing – dlouhodobý pronájem s následnou koupí najaté věci.

Leasingová cena – představuje součet vstupní ceny majetku, leasingové marže pronajímatele a ostatních nákladů pronajímatele (například úroky z úvěru, správní poplatky nebo poplatky za vedení úvěrového účtu). Celková výše leasingové ceny je dána jednotlivých leasingových splátek.

Leasingový koeficient – udává, o kolik je vyšší cena pronajímaného majetku než jeho pořizovací cena.

Leasingová splátka – předem stanovená částka, kterou platí nájemce pronajímateli. Výše této částky bývá uvedena v leasingové smlouvě. Leasingová splátka je daňově uznatelným nákladem.

LIBOR – úroková sazba, za kterou si banky navzájem poskytují úvěry na londýnském mezibankovním trhu.

LIFO (Last in – first out) – metoda oceňování skladových zásob, jako první se účetně vyskladňují poslední nakoupené zásoby. V České republice není možné tuto metodu používat.

Likvidita – schopnost podniku dostát svým závazkům.

Likvidnost – schopnost jednotlivých aktiv přeměnit se na peníze.

Limit platební karty – jeden ze způsobů ochrany proti zneužití platební karty. Klient si stanoví určitou částku, kterou je možné za určité období vyčerpat (např. týdně 15 000 Kč.) a v případě, že je klientovi karta odcizena, není z ní možné v daný týden vyčerpat více, než stanovený limit.

Limitní cena – představuje maximální cenu pro nákup a minimální cenu pro prodej. Tento termín se využívá především na burze.

Lombardní sazba – úroková sazba, za kterou centrální banka poskytuje komerčním bankám lombardní úvěr.

Lombardní úvěr – úvěr poskytovaný centrální bankou komerčním bankám oproti zástavě cenných papírů.

Lot – jednotka, která se využívá při obchodování s cennými papíry. Označuje minimální obchodovatelné množství v kontinuálním režimu.

A-B: http://finance.dobryweblog.cz/…slovnik-a-b/

C-E: http://finance.dobryweblog.cz/…slovnik-c-e/

F-I: http://finance.dobryweblog.cz/…slovnik-f-i/

Článek Finanční slovník (J - L) byl publikován 25. prosince 2008 v 17.45 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Michal Skalický. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...

Podobné články

Prosím čekejte ...