Finanční slovník (P - S)

Finanční slovník (P - S)

P

Pasiva – zdroje krytí majetku podniku. Uvádějí se na pravé straně bilance podniku.

Peněžní prostředky – peníze v hotovostní podobě.

Penzijní fondy – státem podporovaná forma dlouhodobého spoření. Cílem zajistit dodatečný zdroj příjmů pro období penze.

Perpetuita – konstantní výše platby plynoucí pravidelně nekonečně dlouhou dobu.

Plátce daně – osoba, která pod vlastní majetkovou odpovědností odvádí správci daně daň vybranou od poplatníků nebo sraženou poplatníkům.

Platební bilance – vyjadřuje peněžní hodnotu všech ekonomických transakcí mezi tuzemskem a ostatními zeměmi za kalendářní rok.

Podílový fond – nástroj kolektivního investování. Jednotliví drobní investoři vloží prostředky do fondu nákupem podílových listů. S takto vloženými prostředky hospodaří správce fondu s cílem co nejlépe vložené peníze zhodnotit.

Podílový list – cenný papír, který vyjadřuje podíl podílníka fondu na majetku v podílovém fondu.

Pohledávka – právo na plnění závazku.

Pojištěný – Pojištěným je osoba, na jejíž majetek, život nebo zdraví nebo na jejíž odpovědnost za škody se pojištění vztahuje. Pojištěný nemusí být osobou totožnou s pojistníkem.

Pojistitel – osoba, která se zavázala poskytnout pojistné plnění na základě pojistné smlouvy.

Pojistná smlouva – dokument, zavazující pojistitele při vzniku nahodilé události, která je blíže specifikována v pojistné smlouvě, vyplatit pojistné plnění a pojistníka zavazuje platit sjednané pojistné.

Pojistné období – doba, uvedená v pojistné smlouvě, za kterou se platí pojistné.

Pojistník – osoba, která s pojistitelem uzavírá pojistnou smlouvu. Pojistník nebývá vždy pojištěný.

Pojistné riziko – pravděpodobnost vzniku nahodilé události, která je blíže specifikována v pojistné smlouvě.

Poplatník daně – osoba, jejíž příjmy nebo majetek jsou přímo podrobeny dani.

Portfolio – souhrn všech aktiv, které jsou ve vlastnictví investora.

PRIBID – úroková sazba, za kterou si české banky mohou ukládat prostředky u jiných českých bank.

PRIBOR – úroková sazba, za kterou si banky půjčují na mezibankovním trhu.

Přímé náklady – takové náklady, které je možné přiřadit k jednotlivým výkonům.

R

Repo sazba – úroková sazba, za kterou centrální banka odkupuje od komerčních bank jimi eskontované směnky.

Reprodukční pořizovací cena – cena, za kterou by se dal majetek pořídit v době, kdy je o něm účtováno.

Revalvace – oslabování domácí měny (roste kurz domácí měny = zvyšuje se počet jednotek domácí měny, které jsou potřeba k nákupu jedné jednotky zahraniční měny) vůči zahraničním měnám v systému fixních kurzů.

Revolvingový úvěr – druh krátkodobého úvěru, který může klient čerpat opakovaně. Je stanoven určitý limit čerpání, jakmile klient část čerpané částky vrátí, může ji opět čerpat. Například kreditní karty jsou nejběžnějším revolvingovým druhem úvěru.

Rentabilita aktiv – ukazuje rentabilitu celkové kapitálu vloženého do podniku.

Rentabilita vlastního kapitálu – ukazuje rentabilitu majetku vloženého do podniku jeho vlastníky.

Roční procentní sazba nákladů – udává celkovou míru nákladů klienta na úvěr. V této sazbě je zahrnuta úroková sazba z čerpané sumy a dále veškeré poplatky nebo pojištění sjednané k úvěru. Slouží pro klienty jako parametr pro posuzování výhodnosti podmínek úvěrů.

Rozvaha – základní účetní výkaz podniky. Podává přehled o majetku podniku (AKTIVECH) a zdrojích jejich krytí (PASIVECH). Vždy musí platit Aktiva = Pasiva.

S

Složené úročení – úrok se počítá u vložené jistiny a úroků připsaných za minulá období, tedy získané úroky se připisují k jistině.

Směnka – obchodovatelný cenný papír, představuje písemný doklad o finančním závazku.

Spotřebitelský úvěr – úvěry určené fyzickým osobám, které jsou primárně určeny k nákupu spotřebního zboží.

Stoplistace – zrušení platnosti embosované karty.

A-B: http://finance.dobryweblog.cz/…slovnik-a-b/

C-E: http://finance.dobryweblog.cz/…slovnik-c-e/

F-I: http://finance.dobryweblog.cz/…slovnik-f-i/

J-L: http://finance.dobryweblog.cz/…slovnik-j-l/

M-O http://finance.dobryweblog.cz/…slovnik-m-o/

Článek Finanční slovník (P - S) byl publikován 27. prosince 2008 v 10.00 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Michal Skalický . Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...

Podobné články

Prosím čekejte ...