Finanční slovník (F - I)

Finanční slovník (F - I)

F

Finanční analýza – komplexní posouzení finanční situace podniku. Existuje mnoho metod finanční analýzy, mezi které patří například analýza poměrových ukazatelů, analýza vývojových trendů nebo pyramidová soustava ukazatelů.

Finanční deriváty – jsou finanční instrumenty, jejichž hodnota se odvíjí od podkladového aktiva. Jako podkladové aktivum může sloužit finanční instrument (akcie, obligace, burzovní index atd.), ale také nefinanční faktor (např. dodávky energie). Finanční deriváty je možné rozdělit do dvou kategorií na termínové kontrakty a opční kontrakty. Termínové kontrakty jsou futures, forwardy a swapy.

Fiskální politika – část hospodářské politiky státu, kterou se vláda snaží ovlivnit vývoj ekonomiky například pomocí vládních výdajů, transferových plateb nebo daní.

Fond pojištění vkladů – instituce poskytující náhrady vlastníkům vkladů u bank a stavebních spořitelen, které nemohly dostát svým závazkům.

Forwardy – jedná se o volné smluvní obchody mezi dvěma stranami, které se sjednávají mimo burzy. Na jedné straně existuje závazek kupujícího koupit sjednané aktivum k dohodnutému dni a za sjednanou cenu. Vůči závazku kupujícího existuje zrcadlový závazek prodávajícího toto aktivum za dohodnutých podmínek prodat.

Franchising – franchising je systém podnikání, kde může i začínající podnikatel využít již osvědčený podnikatelský model formou licenční smlouvy. Poskytovatel licence je označován jako franchisor a příjemce licenčního konceptu franchisant.

Fundamentální analýza – Fundamentální analýza je pohledem na cenné papíry podle ekonomických kritérií a výsledků dané společnosti, odvětví či celé ekonomiky. Bere do úvahy například zisk, tržby nebo počty zaměstnanců.

Futures – jedná o smluvní obchody, které mají standardizované podmínky. Při uzavírání kontraktu futures vstupuje mezi smluvní strany clearingové centrum, které garantuje vypořádání takových obchodů.

G

Goodwill – dobré jméno podniku, výrobku nebo značky.

Gordonův dividendový model – metoda oceňování podniku. Tato metoda předpokládá konstantní výši růstu dividend.

H

Hedging – zajišťování proti riziku nákupem různých finančních instrumentů. Primárním cílem nákupu instrumentů tedy v tomto případě není zisk, ale snížení rizika nepříznivých dopadů.

Hodnota – vyjadřuje částku, kolem níž by se měla pohybovat cena.

Hrubá mzda – mzda zaměstnance před odvodem zákonem stanoveného pojištění a daní z příjmu.

Hrubý domácí produkt – makroekonomický ukazatel, který se využívá pro měření výkonnosti domácí ekonomiky. Tento ukazatel představuje hodnotu vyprodukovaného zboží a služeb na daném území bez ohledu na to, jestli byly vyprodukovány domácími nebo zahraničními subjekty.

Hyperinlface – jedná se o růst cenové hladiny v řádech tisíců procent ročně.

Hypoteční úvěr – dlouhodobý účelový úvěr, který je zajištěn nemovitostí.

Hypoteční zástavní listy – dluhopisy, vydávané hypotečními bankami s cílem získat prostředky na poskytování hypotečních úvěrů.

I

Implicitní náklady – synonymum alternativních nákladů. Tyto náklady jsou dány výnosem z jiné nejlepší možné investiční varianty, která nebyla realizována.

Indosament – Indosament je písemným projevem vůle převést cenný papír z majitele na nového nabyvatele.

Inflace – projev ekonomické nerovnováhy, jejímž vnějším znakem v ekonomice je růst cenové hladiny.

Investiční fond – akciová společnost, jejímž předmětem podnikání je kolektivní investování. Prostředky od veřejnosti shromažďuje upisováním akcií.

Investiční pobídky – podpora rozšiřování výroby ve zpracovatelském průmyslu, podpora projektů, podpora rozvoje strategických služeb nebo technologických center. Tyto pobídky mohou mít formu slevy na dani z příjmů právnických osob, podpory na vytvářená pracovní místa, podpora školení a rekvalifikace, dotace na podnikatelskou činnost, dotace na školení a rekvalifikaci.

Investiční rozhodování – hodnocení investičních projektů na základě ekonomických kritérií. Tyto kritéria je možné rozdělit do dvou základních skupin na statická kritéria (rentabilita investovaného kapitálu, doba úhrady vložených prostředků) a dynamická kritéria (čistá současná hodnota, vnitřní výnosové procento, index rentability nebo diskontovaná doba úhrady).

A-B: http://finance.dobryweblog.cz/…slovnik-a-b/

C-E: http://finance.dobryweblog.cz/…slovnik-c-e/

Zdroje: http://www.investujeme.cz/…h-zdanovani/

http://www.traders.cz/fa/index.php

http://www.pojmy.legis.cz/indosament.php

Článek Finanční slovník (F - I) byl publikován 24. prosince 2008 v 13.30 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Michal Skalický. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...

Podobné články

Prosím čekejte ...