Finanční slovník (A - B)

Finanční slovník (A - B)

A

Akceptační úvěr – jedná se o takový druh úvěru, kdy banka na žádost klienta akceptuje směnku vystavenou klientem, tedy banka se zaváže splatit směnku ve lhůtě její splatnosti. Banka v podstatě přebírá závazek klienta.

Akcie – je majetkový cenný papír, se kterým jsou v závislosti na druhu akcie spojena určitá práva. V ČR jsou nejběžnější 3 druhy akcií – kmenové, prioritní a zaměstnanecké.

Akcie kmenové – majitelé tohoto druhu akcií mají právo se prostřednictvím valné hromady podílet na rozhodování ve společnosti a mají právo na podíl ze zisku v podobě dividendy.

Akcie prioritní – vlastník prioritní akcie má přednostní právo na výplatu dividendy, a to i v případě, že ostatní akcionáři dividendu neobdrží. Oproti majitelům kmenových akcií však majitelé prioritních akcií nemají právo podílet se na rozhodování ve společnosti prostřednictvím valné hromady.

Aktiva – jedná se o hospodářské prostředky (majetek podniku) vyjádřené v penězích. Podle vázanosti v reprodukčním cyklu v podniku se aktiva dělí na aktiva stálá a aktiva oběžná.

Akvizice – převzetí podniku nebo jeho části koupí nebo získávání nových zákazníků osobním vyhledáváním.

Akontace – záloha na budoucí koupi najaté věci zaplacená nájemcem vlastníkovi předmětu pronájmu, tedy pronajímateli.

Amortizace – vyjadřuje míru opotřebení majetku, např. amortizace auta (pokud používáte vlastní automobil v zaměstnání, zaměstnavatel vyplácí náhradu za opotřebení vašeho automobilu)

Anuita – pravidelná splátka v konstantní výši.

Alternativní náklady – jsou dány při jakémkoliv rozhodnutí hodnotou jiné nejlepší varianty, které nebyla zvolena a realizována.

Altmanova analýza – jeden z nástrojů finanční analýzy. Pomocí této metody je možné finanční situaci podniku vyjádřit jednou hodnotou. Altmanova analýza patří do kategorie tzv. bankrotních modelů hodnocení finanční situace podniku.

Apreciace – posílení domácí měny vůči zahraničním měnám v systému plovoucích kurzů.

Arbitráž – nákup a okamžitý prodej komodity s cílem dosáhnout zisku z rozdílu mezi cenami dané komodity na různých místech.

Audit – ověřování účetních závěrek nebo konsolidovaných účetních závěrek a výročních zpráv nebo konsolidovaných výročních zpráv.

Auditor – fyzická nebo právnická osoba, která ověřuje účetní závěrku a vydává zprávu o jejím ověření.

B

Banka (komerční) – právnická osoba se sídlem v České republice založená jako akciová společnost, která přijímá vklady od veřejnosti a poskytuje úvěry. K provádění této činnosti je nutná bankovní licence, kterou obvykle uděluje centrální banka.

Banka (centrální) – jedná se o vrcholnou instituci bankovního dozoru, která určuje měnovou politiku země. Mezi základní úkoly centrální banky patří: realizace měnové politiky, bankovní dohled, emituje oběživo (bankovky a mince), pečuje o stabilitu cenové hladiny, vede účet státního rozpočtu, vede účty komerčních bank, spravuje devizové rezervy.

Bankomat – zařízení, které umožňuje výběr hotovosti prostřednictvím debetní nebo kreditní karty. Pro toto zařízení se používá zkratka ATM, která vychází z anglického názvu automated money distributor.

Bankovní operace – jedná se o souhrnný název pro pohyby finančních prostředků za účelem poskytování bankovních produktů. Bankovní operace je možné rozdělit na aktivní bankovní operace, pasivní bankovní operace a neutrální bankovní operace. Při Aktivních bankovních operacích banka vystupuje v pozici věřitele. Do této kategorie patří veškeré úvěry, které banky poskytují. Při Pasivních bankovních operacích banka vystupuje v pozici dlužníka, tedy bance těmito operacemi vznikají závazky. Mezi typické pasivní bankovní operace patří přijímání vkladů. V případě neutrálních bankovních operací se jedná například o pokladní činnost, směnárenskou činnost, poradenskou činnost, vedení účtů a jiné.

Bazický bod – setina procenta (1 % = 100 bazických bodů). Bývá označován zkratkou Bp z anglického basic point.

Bonita – schopnost řádně plnit závazky.

Článek Finanční slovník (A - B) byl publikován 22. prosince 2008 v 11.02 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Michal Skalický. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...

Podobné články

Prosím čekejte ...