Rozdíl mezi pojišťovacím makléřem a pojišťovacím agentem

Tagy:  pojištění, makléř, pojišťovací agent

Rozdíl mezi pojišťovacím makléřem a pojišťovacím agentem

Komerční sdělení:

Zprostředkova­telská činnost v pojišťovnictví je definována jako odborná činnost spočívající v předkládání návrhů na uzavření pojistných smluv, provádění přípravných prací směřujících k uzavření pojistných smluv, pomoc při správě pojištění a vyřizování nároků z pojistných smluv.

Pojišťovací zprostředkovatel je fyzická nebo právnická osoba, která za úplatu provozuje zprostředkova­telskou činnost v pojišťovnictví. V rámci zákona č. 38 / 2004 Sb. se mimo jiné definují tyto druhy pojišťovacích zprostředkovatelů:

• pojišťovací makléř
• pojišťovací agent

Pojišťovací makléř je ve své činnosti vázán obsahem smlouvy uzavřené se zájemcem o pojištění. Pojišťovací makléř zpracovává komplexní analýzy pojistných rizik, návrhy pojistných programů, poskytuje konzultační a poradenskou činnost, provádí správu uzavřených pojistných smluv, sleduje lhůty k jejich revizi, spolupracuje při likvidaci pojistných událostí. Je oprávněn přijímat pojistné nebo zprostředkovávat plnění z pojistných smluv, k čemuž musí používat zvlášť k tomu zřízený a od vlastního hospodaření oddělený bankovní účet. Makléř je za služby poskytované klientům odměňován obvykle pojišťovnou dohodnutou provizí z upsaného pojistného. Může být odměňován ale i pevnou dohodnutou částkou /Fee/, kterou inkasuje od pojistitele nebo pojistníka. Pojišťovací makléř musí být zapsán do registru, splňovat podmínky důvěryhodnosti a podmínky pro vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti.

Pojišťovací agent vykonává zprostředkova­telskou činnost v pojišťovnictví na základě písemné smlouvy, jménem a na účet jedné nebo více pojišťoven. V případě nabídky pojistných produktů více pojišťoven mohou být tyto produkty vzájemně konkurenční. Je vázán vnitřními předpisy pojišťovny, je oprávněn přijímat pojistné nebo zprostředkovávat plnění z pojistných smluv, k čemuž musí používat zvlášť k tomu zřízený a od vlastního hospodaření oddělený bankovní účet. Je odměňován pojišťovnou, jejímž jménem a na jejíž účet jedná. Pojišťovací agent musí být zapsán do registru, splňovat podmínky důvěryhodnosti a podmínky pro střední kvalifikační stupeň odborné způsobilosti.

Hlavní rozdíl mezi pojišťovacím makléřem a pojišťovacím agentem

• Makléř je nezávislý, jedná ve prospěch klienta, na základě udělené plné moci, spolupracuje obvykle se všemi pojišťovnami na pojistném trhu.
• Agent jedná obvykle jménem jedné nebo více pojišťoven.

Pojišťovací agent i makléř musí být po celou dobu výkonu činnosti pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem činnosti. Za pojišťovacího agenta může písemně převzít odpovědnost za škody způsobené jeho činností pojišťovna.

Spolupráce makléře s klientem a s pojistiteli

• Makléř zastupuje klienta na základě plné moci, která ho opravňuje k zastupování při jednání s pojistiteli.
Mezi makléřem a klientem je vedle plné moci uzavírána smlouva o obchodní spolupráci v oblasti pojištění, která detailně definuje vzájemný smluvní vztah včetně poskytovaných služeb a povinností makléře a formy odměňování. Ve vztahu ke klientovi jsou služby makléře poskytovány obvykle bezplatně; makléř je odměňován na základě smlouvy s pojistitelem, se kterým má uzavřenu smlouvu.
S pojistiteli, se kterými makléř spolupracuje, je vztah standardně upraven smlouvou o obchodní spolupráci, která zejména definuje rozsah vykonávaných služeb ve vztahu k pojistiteli a formu odměňování.

Článek Rozdíl mezi pojišťovacím makléřem a pojišťovacím agentem byl publikován 19. března 2013 v 21.00 v rubrice Pojištění. Autorem článku je redakce. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...