Finanční slovník (C - E)

Finanční slovník (C - E)

C

Cash-flow – přehled peněžních toků, zobrazuje změny peněžních prostředků za určité období.

Cenné papíry – listiny nebo je nahrazující zápisy, s nimiž je spojeno právo účasti na majetku nebo právo na peněžní plnění.

Cestovní šeky – cenný papír opravňující k přijetí částky při předložení k výplatě, podle podmínek stanovených výstavcem šeku.

Č

Časová hodnota peněz – metoda sloužící ke srovnání dvou a více peněžních částek v různých časových obdobích. Jednoduše řečeno koruna získaná dnes má vyšší hodnotu než koruna získaná v budoucnu.

Čistá současná hodnota – Čistá současná hodnota investice (NPV-net present value) představuje rozdíl mezi současnou hodnotou očekávaných výnosů (Cash Flow) a náklady na investici. Využívá se pro hodnocení investičních projektů. Mezi hlavní výhody tohoto kritéria je zohlednění faktoru času.

Čistý pracovní kapitál – jedná se o částku volných prostředků, které v podniku zůstanou po úhradě všech krátkodobých závazků (oběžná aktiva – krátkodobé závazky = čistý pracovní kapitál)

D

Daň – je povinná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu, která je neúčelová a neekvivalentní, tedy není předem znám účel použití prostředků a ze strany státu nevzniká povinnost na protiplnění.

Daňová evidence – obsahuje údaje o příjmech a výdajích a dále o majetku a závazcích. Využívá se ke stanovení základu daně. Představuje v podstatě zjednodušenou formu vedení účetnictví (dříve se daňová evidence nazývala jednoduché účetnictví).

Debetní karta – představuje druh bankovní karty, která umožňuje jejímu majiteli vybírat peněžní hotovost prostřednictvím bankomatu a platit za zboží a služby na obchodních místech vybavených pokladními terminály.

Depozitní účet – vkladový účet, na kterém je evidován dočasně svěřený vklad v bance.

Depozitum – ceniny nebo různé movité věci svěřené do úschovy bance.

Depreciace – oslabení domácí měny vůči zahraničním měnám v systému volně plovoucích kurzů.

Devalvace – oslabení domácí měny vůči zahraničním měnám v systému fixních kurzů (úředně stanovených).

Devizový účet – účet, který je veden v zahraniční měně.

Devizy – peněžní prostředky v cizí měně v bezhotovostní podobě.

Dodavatelský úvěr – tento druh úvěru poskytuje dodavatel odběrateli tím, že mu umožní úhradu faktur až za určitou dobu. Výhoda dodavatelského úvěru spočívá v tom, že podnik může nakupovat zboží, přestože nemá v danou chvíli k dispozici dostatečné prostředky.

Dividenda – jedná se o podíl na zisku akciové společnosti.

Dluhopis – cenný papír, s nímž je spojeno právo majitele požadovat splácení dlužné částky ve jmenovitých hodnotách a vyplácení výnosů z něj k určitému datu a povinnost osoby oprávněné vydávat dluhopisy tyto závazky splnit.

E

Efektivní úroková míra – roční úroková sazba, která dává za rok při ročním úrokovém období stejnou budoucí hodnotu jako roční sazba i při častějším připisování úroků.

Ekonomický zisk – ekonomický zisk je možné vyjádřit jako: účetní zisk – alternativní náklady kapitálu. Alternativní náklady kapitálu představují výnos z jiné nejlepší možné varianty, která nebyla realizována.

Ekonomická přidaná hodnota EVA – metoda hodnocení efektivnosti investic založená na bázi ekonomického zisku.

EVA = provozní hosp. výsledek (1 – sazba daně z příjmu)- náklady kapitálu investovaný kapitál

Emise (cenných papírů) – vydání cenné papíru.

Emisní ážio – rozdíl mezi jmenovitou hodnotou emitovaných akcií a jejich prodejní cenou (emisním kurzem).

Eskont – odkup pohledávky před lhůtou její splatnosti.

Eskontní úvěr – úvěr, který vzniká odkupem směnky v době, než vyprší lhůta její splatnosti.

A-B: http://finance.dobryweblog.cz/…slovnik-a-b/

Článek Finanční slovník (C - E) byl publikován 23. prosince 2008 v 02.28 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Michal Skalický. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...

Podobné články

Prosím čekejte ...