Rozvaha v plném a zjednodušeném rozsahu

Tagy:  rozvaha, bilance, aktiva, pasiva, účetní závěrka, účetnictví

Rozvaha v plném a zjednodušeném rozsahu

Rozvaha je jedním z nejzákladnější účetních dokumentů jakékoliv organizace. Zachycuje aktiva, tedy majetek, a pasiva, tedy zdroje.

Co je to rozvaha?

Rozvaha je základním účetním výkazem, povinnou součástí účetní závěrky. Dříve se nazývala bilancí, což vychází z její podstaty. Zachycuje totiž majetek organizace a zdroje, kterými je tento majetek kryt. Logicky zde se zde tedy objevuje bilanční princip, tedy že hodnota majetku a výše zdrojů jsou si rovny.

Kdy se sestavuje rozvaha?

Rozvaha se může sestavovat v různých okamžicích. Známe rozvahu zahajovací při vzniku podniku, dále rozvahu k počátku běžného období, ke konci běžného období nebo třeba rozvahu mimořádnou. Sestavena tedy může být k jakémukoliv datu.

Struktura rozvahy

Rozvaha musí mít určitou strukturu, aby byla snadno sestavitelná a také dobře čitelná uživatelům. Může být sestavena buď horizontálně, nebo vertikálně. Přehlednější je horizontální forma, pro kterou je typické využití dvou sloupců – levý pro aktiva, pravý pro pasiva.

Aktiva jsou rozdělena do 4 skupin na pohledávky za upsaný kapitál, stálá aktiva, oběžná aktiva a přechodná aktiva. Pasiva se dělí na 3 skupiny, a to na vlastní kapitál, cizí zdroje a přechodná aktiva. Do rozvahy zanášíme zůstatky z aktivních a pasivních účtů.

Plný vs. zjednodušený rozsah

Sestavení rozvahy v plném rozsahu je povinností jednotky, která ze zákona musí nechat ověřit účetní závěrku auditorem. Tato rozvaha je daleko podrobnější, jednotlivé skupiny aktiv a pasiv jsou podrobněji rozčleněny. Narozdíl od toho rozvaha ve zjednodušeném rozsahu shrnuje jednotlivá aktiva i pasiva pod obsáhlejší položky, kterých je výrazně méně.

Nedostatky rozvahy

Rozvaha je statickým výkazem, to znamená, že podává obraz k určitému momentu. Díky účetním principům zachycuje vše v historických cenách, to znamená, že dnešní skutečná hodnota se nemusí rovnat hodnotě, se kterou kalkuluje rozvaha. Rozvaha také nebere v potaz možné zhodnocení aktiv zrovna jako v ní nejsou zachyceny položky s tzv. vnitřní hodnotou, jako je třeba goodwill. Některé položky jsou oceněny pouze odhadem, jako je tomu kupříkladu u pohledávek. Rozvaha zrovna tak nezachycuje velké změny v organizaci, jakými jsou například investice do technologií či restrukturalizace.

Díky těmto nedostatkům je rozvaha vždy doplňována o další výkazy a případně upravována pro specifické potřeby uživatele.

Článek Rozvaha v plném a zjednodušeném rozsahu byl publikován 22. června 2011 v 00.00 v rubrice Podnikání. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...