Podnikatelské úvěry

Podnikatelské úvěry

Podnikatelské úvěry

Zdroje krytí majetku každého podniku je možné rozdělit do dvou základních kategorií, a to na cizí a vlastní zdroje. V případě, že se podnik rozhodne realizovat novou investici nebo pokud řeší krátkodobý nedostatek peněžních prostředků, je nucen využít cizích zdrojů. Právě úvěry tvoří jednu z možností, kterou může podnik využít. V tomto ohledu je jistě dobré připomenout, že financování podnikových potřeb z cizích zdrojů nepředstavuje žádný negativní jev. Obecně platí, že financování z cizích zdrojů je levnější než z vlastních zdrojů. Je samozřejmé, že toto tvrzení bude platit v případě konkrétního podniku pouze do určitého stupně zadlužení a pokud tyto zdroje budou smysluplně využity.

Klasifikace podnikatelských úvěrů

Podnikatelský úvěr je poskytován fyzickým a právnickým osobám k financování jejich podnikatelských potřeb. Banky nabízejí široké spektrum podnikatelských úvěrů. Tyto jednotlivé druhy úvěrů se od sebe liší dobou splatnosti, jejich účelem, způsobem zajištění a jinými charakteristikami. První kriterium, podle kterého je možné úvěry dělit je podle subjektu, na úvěry pro fyzické osoby, úvěry pro malé a střední podniky a úvěry pro velké podniky. Další hledisko, podle kterého je možné dělit podnikatelské úvěry je podle účelu na provozní, kontokorentní nebo investiční. Velmi důležitým parametrem je doba splatnosti, podle tohoto kritéria je možné dělit úvěry krátkodobé (do 1 roku), střednědobé (od 1 – 5 let) a dlouhodobé s dobou splatnosti více než 5 let.

Formy podnikatelského úvěru

Podnikatelské úvěry je možné rozdělit na krátkodobé nebo střednědobé provozní úvěry a dlouhodobé investiční úvěry. Provozní úvěry se zpravidla využívají pro financování běžných potřeb podnikatelů, tedy například nákup materiálu a podobně. Banky v případě provozních úvěrů obvykle nevyžadují zajištění nemovitostí. Nejčastějším způsobem zajištění je avalovaná směnka (Směnka podepsaná třetí osobou, která stává ručitelem dluhu v případě platební neschopnosti toho, kdo směnku vystavil). U některých druhů úvěrů banky jištění nevyžadují. Z hlediska splatnosti patří většinou provozní úvěry do kategorie krátkodobých. Nejčastější formy provozního úvěru jsou kontokorentní úvěr, revolvingový úvěr nebo kreditní karty pro podnikatele.

Investiční úvěry slouží k financování dlouhodobých potřeb podnikatelských subjektů, především k nákupu strojů, zařízení nebo nemovitostí. Investiční úvěry mohou mít podobu hypotečního úvěru nebo dlouhodobého účelového úvěru. V případě hypotečního úvěru banky vyžadují vždy jištění nemovitostí.

Podmínky poskytnutí úvěru

Podmínky pro poskytnutí podnikatelského úvěru se liší podle jednotlivé banky, nicméně více či méně jsou tyto podmínky obdobné. Jako příklad bych zde uvedl podmínky pro získání ČSOB účelové půjčky:

• základní údaje o společnosti,

• informace o předmětu financování,

• úředně ověřenou kopii rozhodnutí příslušného orgánu o oprávnění k podnikání, resp. dokladu prokazujícího právní subjektivitu,

• roční účetní závěrky za období předchozích 3 let (u společností s povinností auditu ověřené auditorem), výroční zprávu a zprávu auditora (jsou-li zpracovávány),

• daňová přiznání za poslední 3 roky (včetně příloh předaných Finančnímu úřadu), • ekonomické výsledky za poslední měsíc a odpovídající měsíc předchozího roku v rozsahu účetních výkazů (rozvaha a výkaz zisků a ztrát),

• podnikatelský záměr podepsaný statutárním orgánem společnosti s uvedením charakteristiky nosných činností a dalších významných údajů o minulém vývoji, stavu a perspektivách nosných aktivit,

• finanční plán na dobu úvěrové angažovanosti,

• potvrzení o bezdlužnosti vůči Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní pojišťovně,

• prohlášení o vzájemných vazbách k jiným subjektům,

• materiály týkající se navrhovaného zajištění,

• případné bankovní reference na společnost a její vlastníky,

• doplňující údaje podle požadavku klientského úvěrového pracovníka (např. komentář příčin výkyvů v účetních výkazech, plán investic, časový rozbor pohledávek, aktuální rozbor finančních investic, podíl exportu na tržbách a rozbor tržeb podle nosných činností),

• doklad o zajištění odbytu (podle charakteru produkce).

Podrobnější informace ohledně konkrétních podmínek jednotlivých úvěrů je možno nalézt například na webových stránkách http://www.csob.cz/…atele/Uvery/. nebo http://www.gemoney.cz/ge/cz/2/uvery.

Článek Podnikatelské úvěry byl publikován 22. října 2008 v 20.42 v rubrice Půjčky. Autorem článku je Michal Skalický. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...