Praní špinavých peněz

Praní špinavých peněz

Praní špinavých peněz

Praním špinavých peněz se rozumí legalizace jakéhokoliv výnosu z trestné činnosti. Znamená to zakrytí nezákonného původů takto získaných prostředků a umožní tyto získané prostředky dále použít v legální ekonomice. Původ „praní špinavých peněz“ pochází z USA z období 30. let, kdy mafie měla značný vliv na chod tehdejší americké ekonomiky. Z její nelegální činnosti jí plynuly rozsáhlé zisky, které bylo třeba zlegalizovat. K tomuto účelu sloužily veřejné prádelny, proto tento příznačný termín praní špinavých peněz.

Obecně je možné praní špinavých peněz rozdělit do tří kroků, a to na placement (umístění), layering (rozdrobení peněz) a třetí fáze se nazývá integration (navrácení vypraných peněz do oběhu. Podstatou první fáze, nazývané placement, je dostat peníze do místního finančního systému. Skrze první fázi, kdy dojde k umístění peněz do místního finančního systému, je možné přejít do druhé fáze, kdy jsou prostředky umisťovány do finančních systémů po celém světě. V poslední fázi pak dochází k sjednocení již „čistých“ prostředků, které mohou být dále využity k legálním investicím.

Peníze z nelegální činnosti je možné do systému vložit v malých obnosech prostřednictvím bezúhonných prostředníků. Další z možností je vykazovat špinavé peníze jako výtěžek z legální činnosti. Velmi vhodné pro tuto činnost jsou podniky, kde se točí hotové peníze, tedy zejména restaurace, kasina nebo například fitness centra. Další možností, jak uvést černé peníze do oběhu, je jejich převoz do finančních rájů, kde bankovní instituce neověřují původ vkládaných prostředků. Velmi často se jedná o hotovostní vklady v řádech několika milionů dolarů. Mezi tyto finanční ráje patří například Bahamy, Kajmany nebo v Evropě Lichtenštejnsko. Celkovou sumu těchto propraných peněz lze velmi těžko určit, ale odhaduje se, že by to mohlo být až k jednomu bilionu dolarů.

Opatření proti praní špinavých peněz v České republice

Za převratný okamžik v tomto ohledu je možné považovat přijetí zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, který nabyl účinnost 1. července téhož roku (aktuálně nahrazen zákonem č. 253/2008 Sb.). Ke stejnému datu byl v rámci Ministerstva financí vytvořen Finanční analytický útvar (FAÚ), který měl především za úkol přijímat a analyzovat hlášení od finančních institucí o podezřelých obchodech. Do kategorie podezřelých můžeme dle tohoto zákona zahrnout:

• zřizování účtů jedním klientem, jestliže jejich počet je ve zjevném nepoměru k předmětu jeho podnikatelské činnosti nebo jeho majetkovým poměrům, a převody mezi těmito účty,

• pohyby na účtech klienta, které zjevně neodpovídají povaze nebo rozsahu jeho podnikatelské činnosti

• případy, kdy počet obratů na účtu během jednoho dne nebo ve dnech následujících neodpovídá obvyklým peněžním operacím klienta,

• transakce, které zjevně nemají ekonomický důvod,

• transakce směřované do země, která nedostatečně nebo vůbec neuplatňuje opatření proti legalizaci výnosů, aj.

Principy boje proti praní špinavých peněz v ČR

Hlavní úlohu v systému boje proti praní špinavých peněz hraje Finanční analytický ústav. Tento útvar má dány ze zákona následující úkoly:

• přijímat od finančních institucí a šetřit hlášení o podezřelých obchodech,

• kontrolovat, zda finanční instituce plní povinnosti dané jim zákonem,

• zajišťovat spolupráci se zahraničními subjekty v dané oblasti,

• právní agenda spojená s problematikou praní peněz.

Finanční analytický útvar disponuje řadou pravomocí, například může od finančních institucí požadovat veškeré informace ke klientům i prováděným obchodům, má neomezený přístup k datům Střediska cenných papírů a finančních úřadů, může si vyžádat informace i od ostatních orgánů státní správy pokud jim to zvláštní zákon nezakazuje, dále má rovněž pravomoc pozastavit provedení obchodu až o 72 hodin, pokud hrozí nebezpečí, že bezodkladným splněním příkazu klienta by bylo ztíženo nebo znemožněno zajištění výnosu. Podrobné informace o činnosti FAU (finanční analytický útvar) a aktuální znění zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti jsou k dispozici na stránkách ministerstva financí http://www.mfcr.cz/…aml_cft.html.

Článek Praní špinavých peněz byl publikován 22. února 2009 v 18.01 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Michal Skalický. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...