Oddlužení OSVČ

Oddlužení OSVČ

Dostali jste se do tíživé životní situace a nevíte jak dál? Potřebujete poradit a zorientovat se ve způsobech řešení Vaší situace? Poradíme Vám. Nejprve si vysvětlíme základní pojmy v této problematice. Oddlužení je všeobecný pojem pro vyřešení finančních problémů vůči věřitelům, které je řešeno soudní cestou.

Pojmem OSVČ rozumíme fyzickou osobu, jejíž příjem plyne z podnikání či jiné samostatně výdělečné činnosti. Jde například o zemědělce, umělce atd. Podle § 7 zákona o daních z příjmů příjmy z podnikání jsou

  • příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství
  • příjmy ze živnosti
  • příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů
  • podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku

Oddlužení takovéto osoby se řídí insolvenčním zákonem. Insolvenční zákon řeší úpadek nebo hrozbu úpadku dlužníka v rámci soudního řízení. Cílem zákona je uspořádání majetkových vztahů k osobám, které jsou nějak dotčené dlužníkovým úpadkem nebo hrozbou jeho úpadku.

Jak oddlužení provést?

V současné době lze provést oddlužení osob samostatně výdělečně činných dvěma způsoby. Jedná se o osobní bankrot nebo o konkurs. Každá tato varianta oddlužení OSVČ má své přednosti a své nevýhody, na které se teď podíváme podrobněji.

a) Osobní bankrot

Jedná se o takový způsob řešení, který ve vyšší míře zohledňuje sociální hlediska před těmi ekonomickými. Cílem osobního bankrotu by mělo být motivovat dlužníka ve splácení jeho dluhu, a to alespoň do předpokládané výše 30 % v případě nezajištěných věřitelů. U zajištěných věřitelů se počítá s uspokojením ze zajištění. Osobní bankrot je především vhodný pro dlužníky, kteří se do úpadku dostali například běžným provozem domácnosti, nikoli v důsledku své podnikatelské činnosti.

Návrh na oddlužení OSVČ může podat dlužník pouze sám a provádí tak spolu s podáním insolvenčního návrhu. Takovýto návrh na osobní bankrot se podává na předepsaném formuláři, který zveřejňuje Ministerstvo spravedlnosti. Osobní bankrot schvaluje insolvenční soud, který následně stanoví také způsob jeho řešení.

Nejčastěji se jedná o stanovení splátkového kalendáře, na jehož základě je dlužník povinen platit nezajištěným věřitelům následujících 5 let ze svých příjmů vyměřenou částku. Druhým způsobem řešení osobního bankrotu je zpeněžení majetkové podstaty, aktuálního majetku dlužníka. K tomuto řešení se však přistupuje pouze v několika málo procentech případů.

b) Konkurs

Podstatou konkursu je rozhodnutí insolvenčního soudu o zabavení majetku dlužníka a jeho následném rozprodání za účelem splatit ze získaných peněz pohledávky věřitelům. Proti osobnímu bankrotu je zde však obrovský rozdíl v tom, že pokud získané peníze z prodeje majetku dlužníka nestačí na pokrytí veškerých pohledávek, tak dluhy nezanikají a musí být nadále spláceny. U konkursu je tedy nutné počítat se 100% splacením dluhů.

V dnešní době není nic neobvyklého dostat se do dluhové pasti, například ztrátou zaměstnání či nemocí. A následný kolotoč řešení nebývá obvykle jednoduchý. Proto doufáme, že zde zmíněné informace Vám přinesly alespoň nějaký náhled do dané problematiky.

Článek Oddlužení OSVČ byl publikován 21. července 2014 v 16.15 v rubrice PR články. Autorem článku je redakce. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...

Podobné články

Prosím čekejte ...