Cash flow aneb přehled o peněžních tocích

Tagy:  cash flow, výkaz o peněžních tocích, účetní závěrka, likvidita, platební neschopnost

Cash flow aneb přehled o peněžních tocích

Cash flow patří mezi základní účetní výkazy. Pokud si chceme udělat obrázek o finanční situaci organizace, cash flow budeme určitě potřebovat.

Co je cash flow?

Výkaz cash flow, česky nazývaný jako výkaz o peněžních tocích podává informace o tocích peněžních prostředků v organizaci. Zachycuje přitom počáteční stav, změny v průběhu účetního období a samozřejmě také konečný stav. Cash flow, narozdíl například od výsledovky, zkoumá skutečné peněžní prostředky, která má společnost k dispozici. Výkaz tedy řeší likviditu, ukazuje, zda je firma schopná uvolnit prostředky a splácet závazky.

Struktura cash flow

Výkaz o peněžních tocích má danou strukturu. Sleduje toky v celkem čtyřech částích – v oblasti provozní činnosti, investiční činnosti, finanční činnosti a samofinancování. Vychází se vždy z hospodářského výsledku. Výsledek investiční činnosti se zjistí ze změn v oblasti fixního majetku a vlastněných akcií a dluhopisů. Výsledek finanční činnosti je tvořen dlouhodobými dluhy, vlastním kapitálem získaným emisí akcií, snižují ho výplaty dividend. Cash flow ze samofinancování je tvořeno odpisy, dalšími náklady, které nepředstavují úbytek prostředků (třeba rezervy), snižují se o výnosy, které nevedou k přílivu prostředků (třeba čerpání rezerv).

Metody sestavení cash flow

Výkaz cash flow lze sestavit dvěma metodami. Nejčastěji užívaná je metoda nepřímá. V tomto případě se vychází z čistého zisku, který je dále upravován. Při sestavování cash flow se využívá rozvahy a výsledovky, ze které se čerpají informace, na základě kterých se sestavují výsledky v jednotlivých dílčích částech. Existuje však i metoda přímá, u které by se řešily jednotlivé případy, které se dotýkají peněžních toků v organizaci. Tato metoda je však velmi pracná a časově náročná.

K čemu cash flow slouží?

Pro mnoho organizací je výkaz o peněžních tocích nutností vzhledem k tomu, že se jedná o povinnou součást účetní závěrky. Pro mnoho manažerů či vlastníků malých firem je tento výkaz odrazem skutečnosti a často vodítkem při jejich rozhodování. Velmi obecně řečeno totiž cash flow poskytuje informaci o tom, jak organizace vyprodukovala prostředky a jak je použila. V praxi se výkaz cash flow používá nejčastěji při hodnocení platební schopnosti, ve finanční analýze, k hodnocení efektivnosti investic nebo třeba stanovení tržní ceny společnosti.

Článek Cash flow aneb přehled o peněžních tocích byl publikován 24. června 2011 v 00.00 v rubrice Podnikání. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...