Úrok z prodlení – co to je a jak se počítá?

Tagy:  dluh, dlužník, věřitel, půjčka, splacení, úrok, pokuta, neschopnost splácet, prodlení

Úrok z prodlení – co to je a jak se počítá?

Úrok z prodlení není nic příjemného, pokud nejste zrovna tím, kdo komu bude placen. Rozhodně by ale o jeho existenci měl vědět každý, zrovna jako o způsobu jeho výpočtu.

Úrok z prodlení – co to je?

Úrok z prodlení je v podstatě sankce, kterou je postižen dlužník v okamžiku, kdy svůj peněžitý závazek neplatí řádně a včas. Tento závazek vzniká bez ohledu na příčiny, které způsobily opoždění.

Úrok z prodlení a smluvní pokuta

Úrok z prodlení je něco, co přímo ošetřuje zákon. Jestliže ve smluvních podmínkách úrok z prodlení zahrnut není, neznamená to, že je dlužník zproštěn tento úrok z prodlení platit. Na rozdíl od toho smluvní pokuta musí být ve smlouvě stanovena. Existence smluvní pokuty a zákonem stanoveného úroku z prodlení se navzájem nevylučují, zaplacením jednoho se tedy zaplacení druhého nevyhneme.

Teoreticky lze ve smlouvě zbavit dlužníka povinnosti platit úrok z prodlení, toto ovšem může vést k pozdějším sporům. Pokud vznikne věřiteli škoda, dochází k její náhradě pouze v případě, že není krytá zaplaceným úrokem z prodlení. Pokud existuje také smluvní pokuta, nemá věřitel již právo požadovat náhradu škody.

Výpočet úroku z prodlení

V prvé řadě je třeba spočítat délku prodlení. Povinnost platit úrok z prodlení vzniká prvním dnem porušení závazku plnění, tedy dnem následujícím po dni plnění, končí dnem jeho řádného splnění. Úrok se vypočítává z tzv. základu, kterým je samotná částka plnění. Pro ty, kteří si nejsou jisti postupem výpočtu úroků, jsou k dispozici přesné postupy a vzorové příklady.

Výše úroku z prodlení může být stanovena smluvně. Pokud však úrok z prodlení smluvně ošetřen není, je stanoven v současné době „ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o sedm procentních bodů.“ (Zdroj: http://www.cnb.cz/…rodleni.html) Aktuální informace týkající se úroku z prodlení nalezneme třeba například na stránkách ČNB.

Význam úroku z prodlení

Úrok z prodlení má samozřejmě svůj význam. V prvé řadě by měl motivovat dlužníka k řádnému a včasnému plnění svého závazku. Úrok ale také vyjadřuje hodnotu peněz. Kryje totiž případné ztráty, které věřiteli vznikají tím, že nemá prostředky zpět dle smlouvy. Může také sloužit k pokrytí nákladů souvisejících s nutností obstarat si prostředky u třetí strany, případně k pokrytí nákladů na vymáhání pohledávky.

Článek Úrok z prodlení – co to je a jak se počítá? byl publikován 20. listopadu 2010 v 00.00 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...

Podobné články

Prosím čekejte ...