Daň z nemovitostí 2012

Tagy:  daň z nemovitosté 2012, nemovitosti, daně

Daň z nemovitostí 2012

Co je to daň z nemovitosti?

Plátcem daně z nemovitosti bývá většinou její vlastník, výjímečně však tuto daň platí nájemce nebo uživatel stavby nebo pozemku. Pokud má nemovitost spoluvlastníky, může platit každý z nich jen svou část daně. Daň z nemovitosti se platí ze staveb a pozemků, od nového roku (2012) také ze zpevněných ploch. Daň ze staveb se týká všech staveb na území ČR na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí, nebo které tomuto rozhodnutí podléhají, anebo jsou dokončené. Dále se tato daň týká staveb, pro které byl vydán kolaudační souhlas nebo byly užívány před vydáním tohoto souhlasu, staveb, které jsou způsobilé k užívání a dále bytů a nebytových prostor, které jsou evidovány v katastru nemovitostí. Dani z pozemků podléhají všechny pozemky na území ČR, které jsou vedeny v katastru nemovitostí.

Změny v odvodu daně z nemovitosti od 1.1.2012

Od letošního roku (2012) mají vlastníci nově povinnost podat daňové přiznání i v případě, že jsou jejich majetkem zpevněné plochy a zastavěné plochy a nádvoří (pokud je používají k podnikatelské činnosti). Novela také říká, že povinnost podat daňové přiznání má také každý nový poplatník, nebo ten, u něhož došlo oproti předešlému roku k nějaké změně týkající se nemovitostí. Posledním datem, ke kterému je možno toto daňové přiznání podat, je 31. leden 2012. Z důvodu zařazení zpevněných ploch do daní z pozemků jsou jejich stavby z předmětu daně ze staveb vyjmuty. Pro účely daňového přiznání není nutné uvádět skutečnou výměru zpevněné plochy, a to ani geometrickým změřením, ani znaleckým posudkem. Stačí uvést výměru, kterou vlastník zjistil sám svým měřením. Základem daně ze stavby je výměra půdorysu nadzemní části stavby, a to k 1. lednu zdaňovacího období. Pokud jde o byt nebo o samostatný nebytový prostor, je základem daně podlahová plocha bytu nebo podlahová plocha nebytového prostoru vynásobená koeficientem 1,2 .

Základ daně z pozemku

Daň z pozemku má základ buď hodnotový (Kč) nebo vyjádřený ve fyzických jednotkách (m2 ) – záleží na typu pozemku. Hodnotové vyjádření se používá u zemědělské půdy, u orné půdy je základem daně cena půdy zjištěná vynásobením výměry pozemku cenou půdy na metr čtvereční.

Daňové přiznání

Platné tiskopisy daňových přiznání k dani z nemovitosti na rok 2012 jsou k dispozici na všech finančních úřadech a na webových stránkách České daňové správy, a to včetně všech příloh a pokynů k vyplnění. Daňové přiznání je možné podat i v elektronické podobě, prostřednictvím aplikace „ daňový portál“. Je však nutné toto přiznání opatřit elektronickým podpisem a nebo jej vlastnoručně podepsat na tzv. e-tiskopis. Pokud není daňové přiznání podáno včas (je podáno o více než 5 pracovních dní později), hrozí pokuta v minimální výši 500 kč.

Článek Daň z nemovitostí 2012 byl publikován 18. března 2012 v 00.00 v rubrice Daně. Autorem článku je Barbora Keprdová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...