Daň z nemovitostí

Daň z nemovitostí

Daň z nemovitostí

Daň z nemovitostí se skládá ze dvou dílčích částí, a to z daně z pozemků a z daně ze staveb. Problematiku daně z nemovitostí upravuje zákon č. 338/1992 sb. Předmětem daně z nemovitostí jsou tedy jednak pozemky, které se nacházejí na území České republiky a jsou zapsány v katastru nemovitostí a dále jsou předmětem daně z nemovitostí stavby spojené se zemí pevným základem, nacházející se na území České republiky, pro které byl vydán kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí nebo stavby způsobilé k užívání na základě oznámení stavebnímu úřadu. Dalším předmětem daně z nemovitostí jsou byty a nebytové prostory včetně podílu na společných částech stavby, které jsou evidovány v katastru nemovitostí. Dani z nemovitostí nepodléhají, tedy nejsou předmětem daně, pozemky v rozsahu půdorysu staveb zastavěné stavbami, lesní pozemky na nichž se nacházejí lesy zvláštního určení a dále vodní plochy s výjimkou rybníků sloužících k intenzivnímu chovu ryb. Předmětem daně ze staveb dále nejsou bytové domy, vodovodní stavby, stavby rozvodů energií a jiné (§7).
Poplatníkem daně z nemovitostí je vlastník pozemku, stavby, bytu nebo samostatného nebytového prostoru. V případě, jedná-li se o pozemky pronajaté, je poplatníkem daně nájemce pozemku. Podrobnější specifikace poplatníků daně z nemovitostí je obsažena v § 3 a § 8 zákona č. 338/1992 sb.

Osvobození od daně

Tato část je zaměřena především na osvobození od daně ze staveb, neboť se týká větší části obyvatel. Pokud by měl někdo zájem o podrobné informace ohledně osvobození od daně z pozemků, jsou obsaženy v § 4 zákona o dani nemovitostí.
Od daně ze staveb jsou osvobozeny nové stavby obytných domů ve vlastnictví fyzických osob nebo byty ve vlastnictví fyzických osob v nových stavbách obytných domů, pokud tyto stavby nebo byty sloužící k trvalému bydlení vlastníků nebo osob blízkých, a to na dobu 15 let počínaje rokem následujícím po roce v němž nové stavby začaly být způsobilé k užívání na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo byl pro nové stavby vydán kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí. Podrobnější informace o tom, co je dále osvobozeno od daně je obsaženo v § 9 zákona č 338/1992 sb.

Základ daně

Základ daně v případě pozemků se vypočte tak, že se celková výměra pozemku vynásobí příslušnou sazbou daně (§6). U stavebních pozemků se do výpočtu zahrne ještě koeficient zohledňující velikost obce. Základ daně ze staveb tvoří zastavěná plocha nadzemní části stavby. U bytů a nebytových prostor tvoří základ daně podlahová plocha vynásobená koeficientem 1,2. Celková daň se vypočte vynásobením základu daně příslušnou sazbou daně. Základní sazba daně se za každé nadzemní podlaží, které přesahuje dvě třetiny zastavěné plochy se zvyšuje o 0,75 haléřů. Příslušné sazby daně jsou uvedeny v § 11 zákona č. 338/1992 sb.

Placení daně

Zdaňovacím obdobím u daně z nemovitostí je kalendářní rok. Termín pro podání daňového přiznání příslušnému správci daně je do 31. ledna zdaňovacího období. Výhodou u daně z nemovitostí je, že pokud jste již podali daňové přiznání v některém z předchozích zdaňovacích období, není nutné již daňové přiznání podávat (pokud nedošlo ke změně). Příslušný správce daně poplatníkovi pošle pouze daňovou složenku. Samotná daň, nepřevýší-li částku 5000 Kč je splatná najednou, a to do 31. května. Ke stejnému datu lze daň zaplatit jednorázově i při vyšší částce. Poplatník, u kterého daň z nemovitostí překročí 5000 Kč, může daň zaplatit ve dvou stejných splátkách a to k 31. květnu a k 30. listopadu

Článek Daň z nemovitostí byl publikován 21. října 2008 v 22.31 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Michal Skalický. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...

Podobné články

Prosím čekejte ...