Silniční daň

Silniční daň

Silniční daň

Další z článků věnovaných daňové problematice je zaměřen na silniční daň. Článek je věnován teoretickému základu k pochopení této problematiky. Ještě v úvodu je dobré připomenout, že silniční daň se týká zejména osob, které auto používají k podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti (případně těch, kteří používají vlastní vozidlo k pracovním účelům zaměstnavatele). Silniční daň upravuje zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční.

Poplatník daně

Poplatníkem daně je fyzická nebo právnická osoba, která je provozovatelem vozidla registrovaného v České republice v registru vozidel a je zapsána v technickém průkazu. V dalších případech je poplatníkem zaměstnavatel, který vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla. Podrobný výčet je uveden v § 4 zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční.

Předmět daně

Předmětem silniční daně jsou silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která jsou registrovaná v České republice a jsou provozovaná k podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti nebo jsou využívaná v přímé souvislosti s podnikáním.

Předmětem daně nejsou speciální pásové automobily, zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla a vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka.

Základ daně

Základ daně v případě osobních automobilů je určován podle zdvihového objemu motoru v cm3. Výjimku tvoří automobilu na elektrický pohon (osvobozena od daně). Dále je základ daně určován podle součtu největších povolených hmotností náprav v tunách a počet náprav u návěsů. Přehled jednotlivých ročních sazeb ze základu daně je k dispozici v následujícím odkazu: http://portal.gov.cz/…1/_s.155/701?….

Vznik daňové povinnosti

U vozidel vzniká daňová povinnost počínaje kalendářním měsícem, v němž byly splněny rozhodné skutečnosti. Rozhodné skutečnosti jsou:

• Vozidlo musí být registrováno a provozováno v České republice.

• Vozidlo musí být používáno nebo určeno k podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, případně používáno v přímé souvislosti s podnikáním.

Daňové přiznání a zálohy na daň

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok. V průběhu zdaňovacího období platí poplatník daně zálohy na daň, které jsou splatné:

15 dubna,

15 července,

15 října,

15 prosince.

Zálohy na daň se vypočtou ve výši 1/12 příslušné roční sazby daně za každý kalendářní měsíc, ve kterém u vozidla trvala, vznikla nebo zanikla daňová povinnost v rozhodném období. Rozhodným obdobím je kalendářní čtvrtletí bezprostředně předcházející kalendářnímu měsíci, na který připadl termín splatnosti zálohy. U zálohy splatné 15. prosince jsou rozhodným obdobím měsíce říjen a listopad.

Daňové přiznání podává poplatník, kterému vznikla daňová povinnost, nejpozději do 31. Ledna následujícího roku po uplynutí zdaňovacího období.

Článek Silniční daň byl publikován 18. února 2009 v 23.24 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Michal Skalický. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...

Podobné články

Prosím čekejte ...