Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob (díl 1.)

V úvodu tohoto článku bych rád uvedl, že problematika daně z příjmů fyzických osob je velmi obsáhlá a poměrně složitá na to, aby mohla být vysvětlena v jednom článku. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl napsat několik článků, které by se této problematice věnovaly. První z nich budou zaměřeny na legislativní rámec a následující na aplikaci zákona do praxe.

Poplatníci daně z příjmů

Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby, které mají na území České republiky trvalé bydliště nebo se zde obvykle zdržují. Osobou obvykle zdržující se rozumí osoba, která se nachází na území České republiky alespoň 183 dní v příslušném kalendářním roce. Daňová povinnost těchto poplatníků se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i ze zdrojů v zahraničí. Ostatní osoby mají daňovou povinnost pouze z příjmů plynoucí ze zdrojů na území České republiky. Osoby, které se zdržují na území České republiky za účelem studia nebo za účelem léčebného pobytu mají daňovou povinnost pouze z příjmů plynoucích ze zdrojů české republiky. Závěr tohoto odstavce bych ještě věnoval rozdílu mezi pojmy poplatník a plátce, neboť tyto pojmy jsou často zaměňovány. Poplatník je subjekt, jehož příjmy jsou přímo podrobeny dani a plátce je subjekt, který na vlastní majetkovou odpovědnost daň vybírá a odvádí příslušnému správci daně. Jako příklad bych uvedl vztah zaměstnanec x zaměstnavatel. Zaměstnanec je poplatník (jeho příjmy jsou přímo podrobeny dani) a zaměstnavatel je plátce, neboť daň od poplatníka vybírá a odvádí příslušnému správci daně.

Předmět daně z příjmů FO

Předmět daně představuje v podstatě činnost, ze které se daň platí. Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou:

  • Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků (příjmy ze zaměstnání)
  • Příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti (např. příjmy živnostníků)
  • Příjmy z kapitálového majetku (úroky, dividendy)
  • Příjmy z pronájmu
  • Ostatní příjmy.

Předmětem daně nejsou, příjmy získané nabytím akcií nebo podílových listů, podle zvláštního právního předpisu, dále například příjem plynoucí poplatníkovi, který vypomáhá s domácími pracemi v zahraničí nebo České republice, jde-li o příjem k uspokojování základních sociálních, kulturních nebo vzdělávacích potřeb (au-pair). Podrobnější vymezení co není předmětem daně obsahuje § 3 odstavec 4 zákona o dani z příjmů.

Osvobození od daně

Osvobození od daně definuje část předmětu daně, který daňový subjekt nezahrnuje do základu daně. Osvobozených příjmů je velice mnoho a všechny jsou uvedeny v § 4 zákona č. 586/1992sb. Zde budou uvedeny pouze ty nejběžnější osvobozené příjmy. Prvním z těchto příjmů je příjem z prodeje rodinného domu nebo bytu včetně společných částí a přilehlého pozemku, pokud v něm měl prodávající bydliště alespoň po dobu 2 let bezprostředně před prodejem. Dále jsou od daně osvobozeny příjmy z prodeje movitých věcí. Toto osvobození se nevztahuje na motorová vozidla, letadla a lodě, pokud doba mezi jejich nákupem a prodejem nepřesáhla rok. Osvobozeny jsou také příjmy z prodeje investičních cenných papírů a cenných papírů kolektivního investování podle zvláštního předpisu upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem těchto cenných papírů při jejich prodeji dobu 6 měsíců. Dále úroky z vkladů ze stavebního spoření včetně úroků ze státní podpory a jako poslední příklad příjmů osvobozených od daně bych uvedl stipendia ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje, prostředků vysoké školy nebo veřejné výzkumné instituce.

Článek Daň z příjmů fyzických osob byl publikován 31. října 2008 v 18.30 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Michal Skalický. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...

Podobné články

Prosím čekejte ...