Účetní standardy, zdroj informací k účetnictví

Tagy:  účetnictví, účtování, normy, účetní standardy, účetní doklady

Účetní standardy, zdroj informací k účetnictví

Účetnictví je pro většinu neznalých španělskou vesnicí. Existuje však řada dokumentů, které se k účetnictví vztahují a které mohou i někomu účetnictvím nedotčenému pomoci vyřešit některé ze základních otázek. Jedním z nich jsou právě i České účetní standardy.

O účetních standardech

Účetní standardy, plným názvem České účetní standardy a zkratkou ČÚS, jsou oficiálně vydávaným dokumentem, jehož smyslem je zajištění souladu metod používaných účetními jednotkami. Tyto účetní standardy vycházejí a navazují na další normy – na zákon o účetnictví (č. 563/1991 Sb.) a na prováděcí vyhlášky k němu.

Účetní standardy popisují postupy a metody účtování tak, aby všechny účetní jednotky účtovali stejným způsobem.

Soubor standardů

České účetní standardy jsou vlastně souborem jednotlivých standardů, které ošetřují účetnictví různých účetních jednotek. Nejčastěji používané jsou standardy pro podnikatele, dále však existují standardy pro finanční instituce, pojišťovny, zdravotní pojišťovny, pro jednotky, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání a v poslední řadě pro skupinu jednotek ÚSC, PO, SF a OSS.

České účetní standardy pro podnikatele

České účetní standardy pro podnikatele sestávají z celkem 23 jednotlivých standardů, které upravují různé oblasti účtování. Jedná se o tato témata:

 • Účty a zásady účtování na účtech
 • Otevírání a uzavírání účetních knih
 • Odložená daň
 • Rezervy
 • Opravné položky
 • Kursové rozdíly
 • Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob
 • Operace s cennými papíry a podíly
 • Deriváty
 • Zvláštní operace s pohledávkami
 • Operace s podnikem
 • Změny vlastního kapitálu
 • Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek
 • Dlouhodobý finanční majetek
 • Zásoby
 • Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry
 • Zúčtovací vztahy
 • Kapitálové účty a dlouhodobé závazky
 • Náklady a výnosy
 • Konsolidovaná účetní závěrka
 • Některé postupy v účetnictví při vyrovnání, nuceném vyrovnání, konkursu a likvidaci
 • Postup v účetnictví a při inventarizaci majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby
 • Přehled o peněžních tocích

Účetní standardy místo učebnice

Účetní standardy pro podnikatele jsou poměrně přehledným materiálem sloužícím praxi. Je psán srozumitelným jazykem a v mnohém se vyrovná učebnicím. Standardy by proto měly být zdrojem informací číslo jedna pro všechny, kteří potřebují doplnit znalosti, případně se ujistit v některých detailech. Standardy jsou zásadním a směrodatným pramenem. Jejich srozumitelnost velmi zvyšuje jejich použitelnost v praxi. Obsah nám také napovídá, že upravují účetnictví téměř od A do Z. Jsou tam témata zcela základní, jako třeba struktura účtů či otevírání a uzavírání knih, ale i specifičtější záležitosti jako kupříkladu nakládání s kurzovými rozdíly.

U účetních standardů je však třeba myslet na to, že nejsou vyčerpávající a neupravují účetnictvím kompletně. Vždy jsou proto doplňovány dalšími normami.

Článek Účetní standardy, zdroj informací k účetnictví byl publikován 3. června 2011 v 00.00 v rubrice Podnikání. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...