Založení živnosti

Založení živnosti

Jak založit živnost

Co je dobré vědět

Při rozhodování o založení živnosti je nejdříve nutné zjistit, zda splňujete podmínky dané živnostenským zákonem. Tyto podmínky je možné rozdělit na:

Všeobecné podmínky – 18 let, odpovědnost k právním úkonům, trestní bezúhonnost, předložit doklad o tom, že nemáte daňové nedoplatky vůči státu (vystaví místně příslušný finanční úřad).

Zvláštní podmínky – odborná nebo jiná způsobilost (například vyučení v oboru). V případě, že podnikatel nesplňuje podmínku odborné způsobilosti, může využít odpovědné zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba, která splňuje odbornou způsobilost a požadovanou praxi. Odpovědná osoba musí být s podnikatelem ve smluvním vztahu (pracovněprávním nebo jiném).

V závislosti na požadavcích vyplývajících ze živnostenského zákona se živnosti dělí do několika kategorií, a to na:

Živnosti ohlašovací – tyto živnosti mohou být provozovány pouze na základě ohlášení místně příslušnému živnostenskému úřadu. Ohlášení tedy dále nepodléhá schvalovací proceduře ze strany úřadu. Při splnění podmínek provede živnostenský úřad zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů od ohlášení a vydá podnikateli výpis. Do kategorie ohlašovacích živností patří:

Řemeslné živnosti – k provozování této živnosti je nutné splnit vyjma všeobecných podmínek také určitou odbornou způsobilost (řádné ukončení středního vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou v daném oboru podnikání, vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání v příslušném oboru podnikání nebo mít nezbytnou praxi v tomto oboru, stanovenou živnostenským zákonem)

Vázané živnosti – k provozování této živnosti je nezbytná odborná způsobilost. Jedná se velmi specifické činnosti například výroba a zpracování nebezpečných chemických látek, oční optika nebo podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady. Podrobný seznam je k dispozici v příloze č. 2 živnostenského zákona.

Volné živnosti – k provozování této živnosti není nutná odborná způsobilost, tedy stačí splnit pouze všeobecné podmínky. Seznam živností volných je možné na jít na webu http://www.kurzy.cz/…n/priloha-4/.

Živnosti koncesované – k provozování tohoto druhu živnosti je nutné mít zvláštní oprávnění, které vydává živnostenský úřad v řízení o udělení koncese. Seznam činností, kterou mohou být provozovány jako koncesovaná živnost obsahuje příloha č. 3 živnostenského zákona.

Jak postupovat

Pro názornost bude zvolen jako příklad podnikatel, který má v úmyslu provozovat restauraci. Hostinská činnost spadá do kategorie řemeslných živností, tedy k provozování tohoto druhu živnosti je nutné splnit všeobecné podmínky, ale také odbornou způsobilost nebo mít požadovanou délku praxe. Odborná způsobilost se prokazuje dokladem o vzdělání v příslušném oboru. Za příslušné obory jsou v tomto případě považovány obory:

  • kuchař-číšník,
  • číšník-servírka,
  • kuchař,
  • kuchařské práce.

Odbornou způsobilost je také možné prokázat dokladem o vzdělání z příbuzných oborů a jisté délky praxe. Příbuzné obory jsou například:

  • pekař,
  • cukrář,
  • řezník uzenář.

Pokud podnikatel nemá požadované vzdělání, může odbornou způsobilost doložit také dokladem o vykonání šestileté praxe. V případě, že podnikatel nemá požadovanou odbornou způsobilost ani dostatečnou praxi, může využít odpovědného zástupce pro provozování živnosti. Následující body budou věnovány těm nejdůležitějším oblastem při zakládání živnosti.

1. Živnostenský úřad

Jakmile má podnikatel vyřešenou otázku odborné způsobilosti, může navštívit živnostenský úřad, kde provede ohlášení živnosti. Ohlášení živnosti provede vyplněním jednotného registračního formuláře. Vyplněním jednotného registračního formuláře provede současně všechny potřebné úkony, tedy:

ohlášení živnosti,

registraci na daň z příjmů,

registraci na zdravotní poj.,

registraci na sociální poj.

Pokud je to pro podnikatele výhodné, může při vyplňování jednotného formuláře provést i registraci plátce DPH.

2. Účetnictví nebo daňová evidence

Fyzická osoba podnikatel má možnost si zvolit mezi daňovou evidencí (dříve nazývána jednoduché účetnictví) a účetnictvím. Pokud nesplní zákonné podmínky pro vedení účetnictví, může podnikatel zvolit jednodušší variantu, a to daňovou evidenci. Pro vedení daňové evidence se obvykle používá peněžní deník, který zachycuje toky příjmů a výdajů nebo je možné využít programu Excel.

3. Pojištění

Pokud provozuje podnikatel živnost jako hlavní činnost, je povinen platit měsíčně zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Měsíčně se platí zálohy, které vycházejí z posledního přehledu. V případě, že podnikatel s podnikáním začíná, musí platit měsíčně alespoň minimální výši zálohy na zdravotní pojištění 1 456 Kč a 1596 Kč na sociální pojištění.

Článek Založení živnosti byl publikován 15. února 2009 v 11.21 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Michal Skalický. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...