Vymáhání pohledávek

Vymáhání pohledávek

V současné době se většina občanů, podnikatelů a firem dostává do situace, kdy jsou nuceni řešit, jakým způsobem budou vymáhat neuhrazené pohledávky od svých dlužníků.

Vznik pohledávek

Pohledávka vznikne v okamžiku, kdy osoba, která si půjčila, nezaplatí danou částku do splatného termínu, který si dlužník a věřitel domluvili. Od tohoto okamžiku se stává pohledávka dlužnou a věřitel má právo od tohoto dne pohledávku vymáhat různými způsoby.

Způsoby vymáhání dluhů a pohledávek po splatnosti

Vymáhat pohledávku se dá mnoha způsoby. Každý věřitel si může zvolit jakýkoliv způsob vymáhání dluhů, který mu bude vyhovovat. V každém případě se však musí jednat o takový způsob, který je legální a je v souladu s platným právním řádem České republiky. V zásadě existují dvě možnosti vymáhání a to soudní nebo mimosoudní cestou.

Vymáhání mimosoudní cestou

Dlužnou pohledávku může vymáhat věřitel sám, nebo si může najmout advokátní kancelář nebo firmu zabývající se vymáháním. Mimosoudní vymáhání pohledávek je moderním způsobem, jak získat zpátky dlužnou částku efektivně a rychle.

Vymáhání samotným věřitelem

Pohledávky se nejčastěji vymáhají vlastní cestou. V praxi se postupuje tak, že věřitel zkouší svého dlužníka kontaktovat (telefonicky nebo písemnou formou), upomínat ho, zjišťovat důvody opožděné platby, případně nabídnout splátkový kalendář atd. Pokud tento způsob vymáhání selže, věřitel obvykle zasílá ostřeji formulované upomínky, dochází ke smluvním pokutám apod.

U tohoto způsobu vymáhání věřitel věří, že dlužník nakonec svoji povinnost splní a vše uhradí. Tato možnost však není optimální, jak si většina věřitelů myslí. Přeci jen dlužníci znají svá práva, a proto také vědí, že s jim tímto způsobem nemůže nic moc stát. Navíc pokud věřitel vše řeší sám, zvyšují se mu náklady za telefon či odesílání doporučených dopisů a také kvůli neustálému řešení ztrácí mnoho času, který by mohl využít efektivněji.

Vymáhání prostřednictvím firmy

Další možností je vsadit na nějakou agenturu, která v tomto oboru podniká a má s vymáháním dluhů dlouholeté zkušenosti. Pokud se rozhodnete vše svěřit agentuře, pak byste měli vědět podle čeho firmu vybrat. Nejdůležitějším hlediskem musí být komplexnost nabízených služeb. Firma, kterou si vyberete, by se měla postarat o veškeré Vaše pohledávky, bez ohledu na jejich stáří či výši. Pokud firma vyžaduje zaplacení předem za každou předanou pohledávku, najděte si raději jinou, která preferuje zaplacení provize až po připsání peněz na Váš účet.

Než si nějakou firmu vyberete, vyžadujte reference od jejích předchozích klientů. Dávejte si pozor na výši provize, pokud je příliš nízká, pak agentura nemusí mít dostatek prostředků na intenzivní upomínání dlužníka, a tak nemůže být úspěšná jako jiné agentury, které mají provize vyšší. Obvykle výše provize bývá uvedena v procentech z vymožené částky (5–30 %).

Vymáhání prostřednictvím advokáta

Rovněž lze najmout na mimosoudní vymáhání pohledávek také advokátní kancelář, která dlužníkovi zašle předžalobní oznámení převzetí právního zastoupení a výzvu k uhrazení dlužné částky. Pokud svěříte vymáhání dluhů firmě, která se na vymáhání specializuje, nebo advokátní kanceláři, bude to mít rozhodně větší váhu než samotné upomínání ze strany klienta jako věřitele.

Vymáhání soudní cestou

Dluh lze vymáhat také soudní cestou, což znamená, že se pohledávky vymáhají formou státního donucení. Věřitel podá žalobu na zaplacení konkrétní dlužné částky, soud vydá platební rozkaz a po nabytí právní moci musí dlužník do 3 dnů zaplatit dlužnou částku, soudní poplatek i náklady za řízení, které žalobci vznikly.

Pokud dlužník po vystavení platebního poukazu či rozsudku dlužnou částku nezaplatí, věřitel přistupuje k dalšímu kroku, a tím je exekuční řízení. Platební poukaz či rozsudek slouží jako exekuční titul, na jejichž základě se vydá usnesení o nařízení exekuce. V tomto případě dlužník musí navíc uhradit i náklady spojené s exekucí. Nevýhodou soudního vymáhání je fakt, že je velice zdlouhavé a věřitel může čekat na zaplacení od dlužníka i několik let, a nebo v horším případě se nemusí dočkat nikdy.

Promlčecí lhůta

Každý věřitel by neměl zapomínat na promlčecí lhůty, které se odvíjí od druhu vymáhané pohledávky. Ve většině případech bývá promlčecí lhůta tříletá. Člověk (neboli věřitel) by měl však dluh vymáhat co nejdřív, nejlépe hned po termínu splatnosti. Jelikož kvůli jeho neřešení po několik měsíců se snižuje šance na jejich vymožení.

Co při vymáhání nedělat?

Žádný věřitel by neměl dlužníka nikterak zastrašovat, neboť se jedná o hrubé porušení etiky a může to vést až k podání trestního oznámení. Po porovnání vymáhání dluhů soudní a mimosoudní cestou se doporučuje volit mimosoudní řešení, neboť věřitel své peníze dostane rychleji. Vyřízení prostřednictvím soudu bývá zdlouhavé a věřitele toto řízení stojí další nemalé peníze (např. náklady za právní zastoupení).

Článek Vymáhání pohledávek byl publikován 27. dubna 2014 v 22.30 v rubrice PR články. Autorem článku je redakce. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...