Náprava chybně spočítaných důchodů

Tagy:  důchod, ČSSZ

Články v sérii

  1. Chybně spočítané důchody
  2. Náprava chybně spočítaných důchodů
Náprava chybně spočítaných důchodů

V tomto článku uvádíme možné postupy, jak napravit výši důchodu, pokud je chybně vypočtena. O příčinách chybného výpočtu informoval samostatný článek.

V případě, že Vám byl přiznán důchod a Vy chcete jeho výši přezkoumat (napadnout) u České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), můžete tak udělat trojím způsobem:

● řádným způsobem
● soudní žalobou
● nebo mimořádným způsobem.

Při řádném způsobu se podávají tzv. námitky. To je zpravidla písemně vyjádřený nesouhlas s výší důchodu, zápočtem dob, apod. Námitky podle současné úpravy je třeba podat do 30 dnů od chvíle, kdy rozhodnutí o přiznání důchodu obdržíte (počítá se převzetí obálky). Pokud toto rozhodnutí máte u sebe déle než 30 dnů, k jeho změně zůstává pouze mimořádná cesta nebo soudní žaloba.

V námitkách lze například úspěšně napadnout podklady, na základě kterých ČSSZ důchod spočítala, zejména tedy namítat jejich neúplnost. Lze se bránit i proti jejímu zhodnocení těchto podkladů po právní stránce. Obvykle nestačí tvrdit pouze podezření na špatně spočítaný důchod, je třeba vyjádřit konkrétně, co je na rozhodnutí nesprávného a tvrzení pokud možno doložit patřičnými důkazními prostředky. Pokud máte podezření na chybu v právním závěru, který ČSSZ učinila, je namístě takový názor konzultovat s někým, kdo je v problematice znalý. Obsah zákona o důchodovém pojištění je dost komplexní a nelze jedno ustanovení oddělovat od druhého, ale všechna ustanovení je nutno číst v jejich vzájemném vztahu a v souvislosti s jinými předpisy.

Pokud Vám bylo doručeno rozhodnutí před více než 30 dny (např. několika lety), mohlo by se zdát, že pro zvýšení důchodu není moc naděje. Není tomu tak. ČSSZ v naší praxi mnohokrát akceptovala žádosti o změnu výše důchodů (podle § 56 zákona o důchodovém pojištění) přiznaných kdykoli v minulosti. Z právního hlediska se jedná o mimořádný způsob opravy rozhodnutí, neboť se mění rozhodnutí, které již nabylo právní moci. Důchod se tak může zvýšit bez ohledu na čas, který uplynul ode dne vydání či doručení rozhodnutí. Každé rozhodnutí o přiznání důchodu lze tedy přezkoumat, jako v řízení o námitkách, i kdykoli později.

Jediný rozdíl při pozdější opravě důchodu spočívá v rozsahu nároku na doplatek, tzn. dorovnání rozdílu mezi původní a zvýšenou částkou důchodu. Ten se podle současné úpravy přiznává pět let zpětně s výjimkou situace, kdy byl důchod snížen v důsledku nesprávného postupu ČSSZ. Takovým nesprávným postupem však není přiznání důchodu v situaci, kdy ČSSZ potřebné doklady chybí, ledaže by šlo o doklady, které má povinnost si opatřit. Nesprávný postup ČSSZ uznává pouze tehdy, pokud rozhodla v rozporu s podklady, které ve své evidenci má, anebo dopustí-li se chyby po právní stránce; i tak své pochybení nemusí uznat bez zdráhání.
Jak již bylo zmíněno výše, nápravu rozhodnutí o přiznání důchodu lze řešit i před soudem, avšak pokud jsou námitky či žádosti o změnu výše důchodu dobře sepsané, doložené důkazy a korespondují se zákonnou úpravou, ČSSZ vychází vstříc. Řízení v důchodových věcech je sice osvobozeno od soudních poplatků, přesto je nelze doporučit jako první krok při podezření na chybně určenou výši důchodu. Soudní řízení má své místo tam, kde není jiné cesty a vázne dorozumění s druhou stranou, to však (nejen) pro ČSSZ zpravidla neplatí. Jen je třeba najít správné slovo a správnou cestu.

Příklad:

Paní Aleně byl přiznán starobní důchod ke dni 1. 5. 2004, při kontrole rozhodnutí se zjistilo, že ČSSZ nezapočítala dobu zaměstnání v rozsahu jednoho roku. Po sepsání a podání žádosti dne 1.5.2012 o změnu výše již přiznaného důchodu a doložení prokazujících dokladů ČSSZ navýšila paní Aleně důchod o 250 Kč. Doplatek jí byl vrácen za období od 1. 5. 2007 do 1. 5. 2012 ve výši přibližně 15000 Kč. Pokud by se podařilo prokázat, že při výpočtu důchodu pochybila sama ČSSZ (například pokud by měla doklad o zaměstnání k dispozici již při výpočtu důchodu), doplatek by paní Aleně náležel i za období od přiznání důchodu, tedy od 1.5.2004.

Článek sepsal Mgr. Jan Bednář, poradenství v důchodové problematice www.duchodspravne.cz

Článek Náprava chybně spočítaných důchodů byl publikován 28. května 2012 v 06.00 v rubrice PR články. Autorem článku je Mgr. Jan Bednář. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...