Podílové fondy

Podílové fondy

Podílové fondy

Podílové fondy tvoří nejběžnější a nejrozšířenější formu kolektivního investování vůbec. Obecně je podstatou kolektivního investování shromažďování peněžních prostředků určitým fondem od jednotlivých investorů s cílem tyto prostředky následně investovat. V případě podílového fondu investor prostředky vkládá tím, že koupí podílový list daného fondu. Podílový fond takto získané prostředky investuje s cílem dosáhnout zhodnocení, které je odpovídající riziku. Investor (účastník podílového fondu) získá výnos, který odpovídá zhodnocení v poměru podle vlastněných podílových listů. Od výnosu je nutné odečíst vstupní poplatky a poplatky, které kryjí náklady správce fondu.

Rozdělení fondů

Základní rozdělení podílových fondů je na otevřené a uzavřené podílové fondy. V případě otevřeného fondu, správce fondu pravidelně vyhlašuje cenu odkupu, za kterou je povinen na požádání podílníka odkoupit jeho podílový list. Výhodou pro vlastníka podílového listu je, že může kdykoliv v průběhu existence požádat o odkup příslušného správce fondu, a ten je povinen této žádosti vyhovět. Naproti tomu v případě uzavřeného podílového nemá správce povinnost odkupu podílového listu před uplynutím doby, na kterou byl založen.
Další rozdělení podílových fondů je podle aktiv, do kterých fond investuje. Rozlišují se fondy akciové, dluhopisové, smíšené, fondy peněžního trhu a fondy fondů. Tyto jednotlivé fondy se od sebe liší rizikem a časovým horizontem, po kterém by měly přinášet výnos. Pro ilustraci akciové fondy jsou charakterizovány vyšším rizikem, tedy je očekáván vyšší výnos. Pro tento typ fondů se očekává výnos spíše v delším časovém horizontu. Naproti tomu například fondy peněžního trhu by se daly označit za méně rizikové, tedy s nízkým výnosem a jsou vhodné spíše pro krátkodobější uložení prostředků.

Výhody a nevýhody fondů

Zásadní výhodou kolektivního investování je významné snížení rizika oproti investování prostředků jednotlivcem. Vzhledem k tomu, že fond získá od jednotlivých investorů značné množství peněžních prostředků, je správce fondu schopen dostatečně diverzifikovat portfolio a tím výrazně snížit riziko. Mezi další výhody fondů patří, že prostředky jsou spravovány kvalifikovanými odborníky, kteří mají dostatek informací a nástrojů, jenž jim včas umožňují zareagovat na změny na finančních trzích. Další výhodu představuje vysoká likvidita otevřeného podílového fondu. Další zajímavou výhodou je, že pokud doba investice přesáhne 6 měsíců, je tento výnos osvobozen od daně z příjmu. Mezi hlavní nevýhody podílových fondů patří poměrně vysoké poplatky a nemožnost investora ovlivnit do kterých konkrétních titulů budou investovány jeho prostředky.
Bližší informace ohledně jednotlivých druhů fondů a jejich přehled včetně jejich výkonnosti je možné najít na webu http://www.penize.cz/podilove-fondy. U jednotlivých fondů je zde možné provést i porovnání.

Článek Podílové fondy byl publikován 14. října 2008 v 13.41 v rubrice Investice. Autorem článku je Michal Skalický. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...