Nostrifikace vzdělání, k čemu slouží a jak si ji obstarat

Nostrifikace vzdělání, k čemu slouží a jak si ji obstarat

Nostrifikace vzdělání je úřední úkon, který je pro cizince poměrně důležitý. O co se jedná a jakým způsobem nostrifikace probíhá?

K čemu slouží nostrifikace vzdělání

Obecně slouží nostrifikace k tzv. uznání vzdělání. Získané vzdělání je pak považováno za rovnocenné s tím, které by žadatel získal u nás.

Například v případě nostrifikace diplomu z Ukrajiny má zájemce potvrzeno plnohodnotné vysokoškolské vzdělání. Tato kvalifikace se pak projeví i na možnostech pracovního uplatnění v zaměstnání i podnikání. Nostrifikovat lze nejen vysokoškolský diplom, ale i vysvědčení, tedy vzdělání na nižším stupni. To bývá využíváno nejen pro pracovní uplatnění, ale právě i pro možnost se v České republice dále vzdělávat na vysoké škole.

Kdo a jak nostrifikuje základní, středoškolské nebo vyšší odborné vzdělání

Nostrifikovat lze vyšší odborné vzdělání, středoškolské vzdělání i vzdělání ze ZŠ. V praxi je běžnější především uznávání vzdělávání na střední nebo vyšší odborné škole.

Žadatel musí v takovém případě předložit žádost společně s povinnými přílohami (dle školského zákona) následující dokumenty:

  • originál nebo úředně ověřená kopie vysvědčení (diplomu) o dosažení příslušného stupně vzdělání v zahraničí, opatřená ověřeným překladem do jazyka českého
  • doklad o obsahu a rozsahu vzdělávání absolvovaného v zahraniční škole v daném oboru (studijního plánu), opatřený ověřeným překladem do jazyka českého
  • doklad o skutečnosti, že škola je uznána státem, podle jehož právního řádu bylo zahraniční vysvědčení vydáno, za součást jeho vzdělávací soustavy, pokud ze zahraničního vysvědčení tato skutečnost nevyplývá
  • Žádost je zatížena poplatkem ve výši 1 000 Kč. Nostrifikace v případě vysvědčení spadá do působnosti krajských úřadů, případně ministerstva školství, pakliže se jedná o školu, která využívá vzdělávací program uskutečňovaný na základě dohody s tímto ministerstvem.

Jak zařídit nostrifikaci diplomu

Nostrifikace diplomu ze zahraničí je oproti tomu v kompetenci přímo konkrétní vysoké školy. Ve zvláštních případech může nostrifikace vzdělání spadat rovněž do působnosti ministerstva školství, dále ministerstva vnitra nebo ministerstva obrany.

Žádost žadatele musí být písemná a vždy musí dle ministerstva školství obsahovat:

  • originál nebo úředně ověřenou kopie zahraniční vysokoškolské kvalifikace – to znamená diplomu nebo jinak nazvaného obdobného oficiálního dokladu o ukončení studia
  • originál nebo úředně ověřená kopie dodatku k diplomu s informací o obsahu a rozsahu vzdělání (tzv. „Diploma Supplement“, „Příloha k diplomu“, „Transcript of Academic records“ apod.)
  • originál nebo úředně ověřená kopie písemné plné moci v případě, že je žadatel v řízení zastoupen jím zvoleným zmocněncem
  • úředně ověřená kopie dokladu o změně jména nebo příjmení (např. oddací list), pokud je zahraniční diplom nebo dodatek k diplomu vydán s uvedením jiného jména nebo příjmení, než je jméno a příjmení žadatele

Žadatel hradí vždy správní poplatek ve výši 3 000 Kč. Více informací i možnost pomoci s vyřízením najdete na stránkách agentury IRS Czech.

Článek Nostrifikace vzdělání, k čemu slouží a jak si ji obstarat byl publikován 22. června 2022 v 00.00 v rubrice Zaměstnání. Autorem článku je Petra Havlíková. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...