Patenty a podnikání

Tagy:  patenty, duševní vlastnictví, licence, vynález, nehmotný majetek, majetek

Patenty a podnikání

Každý podnikatel využívá pro své podnikání jak hmotného majetku, tak i majetku nehmotného. Mezi nehmotnými prostředky nezbytnými k podnikání pak nalezneme mimo jiné třeba technologické postupy, znalosti prostředí a samozřejmě patenty.

Duševní vlastnictví

Duševním vlastnictvím se rozumí v zásadě dvě skupiny děl, výtvorů. Jednak se setkáváme s díly, která spadají pod autorskou ochranu, druhá skupina je pak předmětem průmyslově právní ochrany. Autorské právo se vztahuje na umělecká, literární, vědecká hudební a další díla. Průmyslově právní ochrana řeší užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky, zeměpisná označení a označení původu, firemní jména a právě i patenty. Také sem spadá know-how a obchodní tajemství.

Problematika patentů je tedy ošetřena zákonem a je předmětem ochrany duševního vlastnictví.

Co je patent?

Patent je jednoduše řečeno ochrana vynálezů. Tuto ochranu zajišťuje zákon a zaručuje výhradní právo vlastníka k využívání vynálezu. Patent se uděluje na vynález, který je výsledkem tvůrčí duševní činnosti, je nový a průmyslově použitelný. Patentuje se postup i jeho výsledek, tedy výrobek samotný. Patentovaný výtvor nemůže být ani součástí stavu techniky, zrovna tak novost se řeší na úrovni celosvětové. Patentovat nelze například vědecké objevy, počítačové programy či vnější úpravy výrobků.

Právo spojené s držením patentu

Majitel patentu má výhradní právo patent používat. To mu zaručuje zákon. Toto právo je však limitováno časově, ochrana trvá maximálně po dobu dvaceti let. Aby se zajistilo maximálně dlouhé právo na výhradní používání, je třeba patent prodlužovat a hradit za tuto ochranu poplatky. Tento postup je však nutný pro ochranu v každém státě zvlášť. Patentování v České republice se tedy vztahuje pouze k českému území.

Majitel má tedy výhradní právo patent používat, může ho však i na někoho převést. Zrovna tak může udělit souhlas jiným osobám k jeho používání.

Jak probíhá patentování?

Patenty jsou udělovány Úřadem průmyslového vlastnictví. Žádá se o něj prostřednictvím patentové přihlášky, ke které se přikládá další dokumentace. Tyto podklady procházejí předběžným průzkumem, během něhož se mimo jiné vytknout nedostatky, později po podání žádosti jsou podrobeny průzkumu úplnému. Poté se vydává licence potvrzující práva k patentu.

Článek Patenty a podnikání byl publikován 24. dubna 2011 v 00.00 v rubrice Podnikání. Autorem článku je Pavla Rychtářová. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...

Podobné články

Prosím čekejte ...