Daňové odpisy

Daňové odpisy

Daňové odpisy

Odpisy představují v penězích vyjádřené opotřebení majetku za určitou dobu. Celková suma odpisů je označována jako oprávky. Odpisy se rozlišují účetní a daňové. Účetní odpisy se stanovují podle účetní jednotky, tak aby odpovídaly jejímu odpisovému plánu a skutečnému opotřebení majetku. Daňové odpisy se využívají pro stanovení základu daně. Daňové odpisy upravuje zákon č. 586/1992 Sb. o dani z příjmů.

Dlouhodobý majetek

Odpisy se obecně týkají pouze dlouhodobého majetku. Dlouhodobý majetek se dělí na dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný. Dlouhodobý hmotný majetek tvoří samostatné movité věci nebo soubory movitých věcí, jejichž cena je vyšší než 40 tis. Kč., pěstitelské celky s dobou plodnosti delší než 3 roky, základní stádo a tažná zvířata. Do kategorie nehmotného dlouhodobého majetku patří například nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software nebo ocenitelná práva s vstupní cenou vyšší než 60 tis. Kč.

Cena majetku

Velmi důležitou kategorií pro správné stanovení odpisů je cena. Cena majetku je vstupní a zůstatková. Vstupní cenou majetku se rozumí pořizovací cena majetku (cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související), reprodukční pořizovací cena (cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje), vlastní náklady (je-li majetek vyroben ve vlastní režii) a další uvedené v § 29 zákona o daních z příjmů. Pokud jde o zůstatkovou cenu, tou se rozumí rozdíl mezi vstupní cenou a celkovou výší odpisů.

Způsoby odepisování majetku

Poplatník může odepisovat dlouhodobý majetek rovnoměrně nebo zrychleně. Způsob si volí každá účetní jednotka sama. Vybraný způsob už pak nesmí měnit po celou dobu užívání dlouhodobého majetku. Daňové odpisy se počítají zpravidla na konci účetního období. Jejich hodnota je zákonem povolenou maximální výší odpisů, které je možné uplatnit jako daňově uznatelnou položku při výpočtu základu daně z příjmů.

Rovnoměrné odpisy

Způsob výpočtu rovnoměrných odpisů je upravena v § 31 zákona o daních z příjmů. V zákoně jsou stanoveny procentní sazby pro výpočet odpisů. Výše ročního odpisu se určí jako vstupní cena majetku vynásobená příslušnou procentní sazbou stanovenou v zákoně. V následující tabulce je uveden přehled daňových sazeb v jednotlivých letech odepisování.

Odpisová skupina V prvním roce odepisování V dalších letech
1 20 40
2 11 22,5
3 5,5 10,5
4 2,15 5,15
5 1,4 3,4
6 1,02 2,02

Zrychlené odpisy

V případě zrychlených odpisů je postup při výpočtu následující:

1. Rok = Vstupní cena majetku / koeficient pro první rok podle příslušné skupiny

Další roky = 2 * Zůstatková cena / kn – n, kde kn je koeficient v dalších letech odepisování a n značí počet let, během nichž byl již majetek odepisován.

V následující tabulce jsou uvedeny koeficienty pro zrychlené odepisování.

Odpisová skupina V prvním roce odepisování V dalších letech
1 3 4
2 5 6
3 10 11
4 20 21
5 30 31
6 50 51

Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy

Jak bylo uvedeno výše v textu, účetní odpisy si může účetní jednotka stanovit sama, zatímco daňové odpisy jsou pevně stanoveny a tvoří maximální částku, kterou je možné uplatnit. V případě, kdy se účetní a daňové odpisy rovnají, není nutné daňový základ dále potom upravovat. Pokud jsou účetní odpisy vyšší než daňové, je nutné daňový základ navýšit o kladný rozdíl. Pokud jsou účetní odpisy nižší než daňové, je možné snížit daňový základ o vzniklý rozdíl.

Článek Daňové odpisy byl publikován 17. února 2009 v 21.01 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Michal Skalický. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...