Leasing

Leasing

Leasing

Leasing by se dal obecně charakterizovat jako dlouhodobý pronájem s následnou koupí najaté věci. V současnosti patří leasing mezi velmi oblíbené formy financování. Na tuzemském trhu nabízí tuto možnost několik společností, například ČSOB leasing a.s., Škofin s.r.o., Unicredit leasing a.s. nebo GE money auto a.s.

Co je to leasing?

Definici leasingu je možné rozdělit podle dvou hledisek, a to podle hlediska právního a podle hlediska finančního. Z právního hlediska představuje leasing třístranný právní vztah mezi dodavatelem, pronajímatelem a nájemcem. Z finančního hlediska představuje leasing alternativní formu financování podnikových potřeb cizím kapitálem. Obecně by se dal leasing také charakterizovat jako dlouhodobý pronájem s následnou koupí najaté věci.

Jednotlivé druhy leasingu

Existuje několik druhů leasingu, které se od sebe liší délkou pronájmu, způsobem přechodu vlastnického práva k pronajímanému majetku nebo účelem užití. Leasing je možné tedy rozdělit na operativní leasing, neboli provozní leasing, finanční leasing a zpětný leasing.

Operativní leasing

Představuje takový druh leasingu, u kterého je délka pronájmu kratší než životnost pronajímaného majetku. V tomto případě nájemce (ten, komu pronajímatel nájemní smlouvou přenechává za úplatu věc, aby ji ve sjednané době užíval) po skončení leasingu nemá právo na koupi daného majetku. Tento druh leasingu využívají především podniky z důvodu zabezpečení potřebného majetku, pro který by po celou dobu jeho životnosti nebylo efektivní využití.

Finanční leasing

V tomto případě se jedná o dlouhodobý pronájem majetku, kdy pronajímatel převádí na nájemce rizika a výnosy spojené s fungováním daného zařízení. U tohoto druhu leasingu kryje doba leasingu dobu ekonomické životnosti pronajímaného majetku. Po skončení leasingové smlouvy má nájemce právo na odkup daného majetku.

Zpětný leasing

Zpětný leasing představuje prodej vlastního majetku, který má ještě značnou část své životnosti před sebou leasingové společnosti a následné uzavření leasingové smlouvy na tento majetek s danou leasingovou společností. Cílem tohoto leasingu je získat dostatek provozního kapitálu.

Leasingová cena

Leasingová cena představuje součet vstupní ceny majetku, leasingové marže pronajímatele a ostatních nákladů pronajímatele (například úroky z úvěru, správní poplatky nebo poplatky za vedení úvěrového účtu). Celková výše leasingové ceny je dána jednotlivých leasingových splátek. S leasingovou cenou úzce souvisí leasingový koeficient, který udává, o kolik je vyšší cena pronajímaného majetku než jeho pořizovací cena. Tento koeficient může představovat jedno ze základních hodnotících měřítek při posuzování jednotlivých nabídek.

Leasing z daňového hlediska

Zákon o dani z příjmu leasing definuje jako finanční pronájem s následnou koupí najaté věci. V tomto případě tedy nakoupený majetek není zařazen v obchodním majetku podniku. Daný podnik má zařízení po dobu trvání leasingové smlouvy pouze v pronájmu. Za tento pronájem firma platí pronajímateli leasingové splátky, které vstupují do nákladů podniku. K tomu, aby leasingové splátky byly daňově uznatelné, musí být splněno několik základních podmínek.

  1. Doba nájmu pronajímané věci musí být vyšší než 20 % stanovené doby odepisování, nejméně však 3 roky, u nemovitostí 8 let.
  2. Pokud po ukončení nájmu následuje převod majetku do vlastnictví nájemce, kupní cena majetku nesmí být vyšší než zůstatková cena, kterou by majetek měl při rovnoměrném odepisování.
  3. Po ukončení pronájmu s následnou koupí najaté věci musí nájemce zahrnout majetek do svého obchodního majetku.

V závěru této kapitoly bych ještě přidal malou zmínku o první navýšené splátce, která bývá nesprávně označována jako akontace. V případě první navýšené splátky nájemného dochází časovému rozlišení, kdy daňově uznatelným nákladem je pouze poměrná část celkového nájemného za dané zdaňovací období.

Výhody a nevýhody leasingu

Tato forma financování je výhodná pro podniky, které mohou využívat majetek bez jednorázového vynaložení peněžních prostředků. Další výhodou je, že leasingové splátky jsou daňově uznatelným nákladem. Nevýhody leasingu jsou: leasingová cena bývá obvykle dost vysoká, po ukončení leasingové smlouvy přechází do vlastnictví podniku již téměř odepsaný majetek nebo potíže při provádění oprav na daném majetku.

Článek Leasing byl publikován 30. listopadu 2008 v 18.38 v rubrice Ostatní. Autorem článku je Michal Skalický. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...