Kdo má nárok na pohřebné a jak jej získat

Kdo má nárok na pohřebné a jak jej získat

Pohřebné

…často nazýváno jako příspěvek na pohřeb, je jednorázová dávka sociální podpory ve výši 5 000 Kč, nezávislá na příjmu žadatele. Je možné o ni žádat i zpětně, nejpozději však do 1 roku ode dne pohřbení.

Pro koho je pohřebné?

Je nutné podotknout, že pohřebné není určeno pro sociálně slabší občany. Pokud rodina či jedinec nemá finanční prostředky na vypravení pohřbu, je možné se obrátit na městský úřad nebo zažádat o mimořádnou finanční pomoc.

Pohřebné je určeno a má na něj nárok pouze:

1. Osoba, která vypravuje pohřeb nezaopatřenému dítěti
2. Osoba, která vypravuje pohřeb rodiči nezaopatřeného dí­těte

(Podle Ministerstva práce a sociálních věcí je „za nezaopatřené dítě považováno dítě do skončení povinné školní docházky a dále, pokud se buď připravuje na budoucí povolání, nebo je zdravotně postižené, nejdéle však do 26 let.“)

Podmínky pro uznání pohřebného:

1. žadatel musí mít trvalý pobyt a bydliště na území České republiky,
2. zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území České republiky (v případě mrtvě narozeného dítěte tato podmínka neplatí).

Jak postupovat pro získání pohřebného

Vyplňte písemnou žádost na originálním nebo internetovém formuláři, který si vytisknete nebo podáte elektronicky, pokud vlastníte certifikát pro elektronický podpis. Ten pak podejte na úřad práce podle vašeho místa trvalého pobytu. Jaké doklady potřebujete vzít ještě s sebou na úřad:

 1. Žádost o pohřebné
 2. Průkaz totožnosti
 3. Rodný list dítěte, příp. další doklady prokazující skutečnost, že zesnulá osoba byla rodičem nezaopatřeného dí­těte
 4. Pro nezaopatřené dítě od školního roku začínajícího v kalendářním roce, v němž dítě dovršilo 15 let, jedno či více z následujících potvrzení:
  1. Potvrzení o studiu
  2. Potvrzení o zdravotním stavu
  3. Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz
  4. Potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku
 5. Úmrtní list zesnulé osoby
 6. Fakturu za vypravení pohřbu (vydá pohřební ústav)
 7. Doklad o zaplacení nákladů spojených s vypravením pohřbu (vydá pohřební ústav)
 8. Doklad o dnu, měsíci a roce pohřbení (vydá pohřební ústav).

Správní ani jiné poplatky pro žadatele nejsou.

Článek Kdo má nárok na pohřebné a jak jej získat byl publikován 9. července 2015 v 01.45 v rubrice PR články. Autorem článku je Inzerce. Pro diskusi slouží komentáře (0).

Prosím čekejte ...
Prosím čekejte ...

Podobné články

Prosím čekejte ...